:: ทะเบียนหนังสือรับ::
  
เลขที่หนังสือ  
ลงวันที่    
จาก    
ถึง    
เรื่อง    
ระดับความสำคัญ    
ถึงกลุ่มงาน    
ชื่อผู้บันทึก    
กลับเมนูหลัก 

ดูทะเบียน | จัดทำทะเบียน | แก้ไขทะเบียน | สืบค้น 

สารบัญ
กลาง
เลขทะเบียนส่ง
ระดับ
ความสำคัญ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
การปฏิบัติ
วันที่รับ
2015.
ศธ 04094.078/35
ปกติ
27 ก.พ. 2558
 โรงเรียนวัดทางหลวง
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินงบประมาณ เงินเดือน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 ก.พ. 2558
2014.
ศธ 04094.078/34
ปกติ
27 ก.พ. 2558
 โรงเรียนวัดทางหลวง
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินงบประมาณ เงินเดือน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 ก.พ. 2558
2013.
ศธ 04094.078/33
ปกติ
27 ก.พ. 2558
 โรงเรียนวัดทางหลวง
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินงบประมาณ เงินเดือน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 ก.พ. 2558
2012.
ศธ 04094.078/32
ปกติ
27 ก.พ. 2558
 โรงเรียนวัดทางหลวง
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินงบประมาณ เงินเดือน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 ก.พ. 2558
2011.
ศธ 04094.145/48
ปกติ
27 ก.พ. 2558
 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งเอกสารขอเบิกเงินค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 ก.พ. 2558
2010.
ศธ 04094.028/31
ปกติ
27 ก.พ. 2558
 โรงเรียนปราสาททองวิทยา
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 ก.พ. 2558
2009.
ศธ 04094.119/14
ปกติ
27 ก.พ. 2558
 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งใบเสร็จรับเงิน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 ก.พ. 2558
2008.
ศธ 04094.119/13
ปกติ
27 ก.พ. 2558
 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งใบเสร็จรับเงิน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 ก.พ. 2558
2007.
ศธ 04094.119/12
ปกติ
27 ก.พ. 2558
 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งใบเสร็จรับเงิน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 ก.พ. 2558
2006.
ศธ 04094.040/33
ปกติ
26 ก.พ. 2558
 โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งเอกสารเพื่อขอเบิกเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 ก.พ. 2558
2005.
ศธ 04094.040/31
ปกติ
26 ก.พ. 2558
 โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินงบประมาณ สวัสดิการค่าเช่าบ้าน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 ก.พ. 2558
2004.
ปณว.59/2558
ปกติ
25 ก.พ. 2558
 โรงเรียนปัณณวิชญ์
ผอ.สพป.อย.2
 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2558 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
27 ก.พ. 2558
2003.
ศธ 04094.040/32
ปกติ
26 ก.พ. 2558
 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (นิ่มนวล)
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งเอกสารเพื่อขอเบิกเงินค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 ก.พ. 2558
2002.
ศธ 04094.061/11
ปกติ
27 ก.พ. 2558
 โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์
ผอ.สพป.อย.2
 เบิกเงินค่าจ้างนักการภารโรง บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 ก.พ. 2558
2001.
ศธ 04094.035/30
ปกติ
24 ก.พ. 2558
 โรงเรียนวัดไทรโสภณ
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่ารักษาพยาบาล บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 ก.พ. 2558