:: ทะเบียนหนังสือรับ::
  
เลขที่หนังสือ  
ลงวันที่    
จาก    
ถึง    
เรื่อง    
ระดับความสำคัญ    
ถึงกลุ่มงาน    
ชื่อผู้บันทึก    
กลับเมนูหลัก 

ดูทะเบียน | จัดทำทะเบียน | แก้ไขทะเบียน | สืบค้น 

สารบัญ
กลาง
เลขทะเบียนส่ง
ระดับ
ความสำคัญ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
การปฏิบัติ
วันที่รับ
12139.
ศธ 04094.054/164
ปกติ
22 ก.ย. 2557
 โรงเรียนวัดคู้สลอด
ผอ.สพป.อย.2
 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21 พ.ย. 2557
12138.
ศธ 04094.054/215
ปกติ
19 พ.ย. 2557
 โรงเรียนวัดคู้สลอด
ผอ.สพป.อย.2
 การตั้งงบประมาณในการติดตั้งขยายและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21 พ.ย. 2557
12137.
ศธ 04094.039/204
ปกติ
20 พ.ย. 2557
 โรงเรียนวัดหลักชัย
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งใบเสร็จรับเงิน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21 พ.ย. 2557
12136.
ศธ 04094.039/205
ปกติ
20 พ.ย. 2557
 โรงเรียนวัดหลักชัย
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งใบเสร็จรับเงิน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21 พ.ย. 2557
12135.
ศธ 04094.152/79
ปกติ
19 พ.ย. 2557
 โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม
ผอ.สพป.อย.2
 การตั้งงบประมาณในการติดตั้งขยายและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21 พ.ย. 2557
12134.
ศธ 04094.140/99
ปกติ
20 พ.ย. 2557
 โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี
ผอ.สพป.อย.2
 ของบประมาณติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21 พ.ย. 2557
12133.
ศธ 04094.157/127
ปกติ
18 พ.ย. 2557
 โรงเรียนวัดสามเพลง
ผอ.สพป.อย.2
 การส่งใบเสร็จรับเงิน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21 พ.ย. 2557
12132.
ศธ 04094.157/128
ปกติ
18 พ.ย. 2557
 โรงเรียนวัดสามเพลง
ผอ.สพป.อย.2
 การส่งใบเสร็จรับเงิน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21 พ.ย. 2557
12131.
ศธ 04094.110/126
ปกติ
18 พ.ย. 2557
 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร)
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งเอกสาร การจัดชื้อ/จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21 พ.ย. 2557
12130.
ศธ 04094.109/103
ปกติ
18 พ.ย. 2557
 โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งเอกสาร การจัดชื้อ/จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21 พ.ย. 2557
12129.
ศธ 04094.126/124
ปกติ
21 พ.ย. 2557
 โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้
ผอ.สพป.อย.2
 รายงานลการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุปะจำปี บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21 พ.ย. 2557
12128.
ศธ 04094.032/327
ปกติ
20 พ.ย. 2557
 ร.ร.ราษฏร์นิรมิตร
ผอ.สพป.อย.2
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยราชการ นางณัฎฐพร  แสงฤทธิ์ บริหารงานบุคคล
21 พ.ย. 2557
12127.
ศธ 04094.014/208
ปกติ
20 พ.ย. 2557
 ร.ร.บ้านเชียงรากน้อย
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งแบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มนายพงษ์เทพ  แย้มขยาย บริหารงานบุคคล
21 พ.ย. 2557
12126.
ศธ 04094.161/232
ปกติ
20 พ.ย. 2557
 ร.ร.วัดสุคนธาราม
ผอ.สพป.อย.2
 ขอส่งแบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม นางสาวสุภาพร  สุทนต์ บริหารงานบุคคล
21 พ.ย. 2557
12125.
ศธ 04094.162/137
ปกติ
13 พ.ย. 2557
 ร.ร.วัดสุทธาวาส
ผอ.สพป.อย.2
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนวัดสุทธาวาส บริหารงานบุคคล
21 พ.ย. 2557