:: ทะเบียนหนังสือรับ::
  
เลขที่หนังสือ  
ลงวันที่    
จาก    
ถึง    
เรื่อง    
ระดับความสำคัญ    
ถึงกลุ่มงาน    
ชื่อผู้บันทึก    
กลับเมนูหลัก 

ดูทะเบียน | จัดทำทะเบียน | แก้ไขทะเบียน | สืบค้น 

สารบัญ
กลาง
เลขทะเบียนส่ง
ระดับ
ความสำคัญ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
การปฏิบัติ
วันที่รับ
11397.
ศธ 04094.087/428
ปกติ
30 ต.ค. 2557
 โรงเรียนวัดธรรมนาวา
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าการศึกษาบุตร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31 ต.ค. 2557
11396.
ศธ 04094.069/169
ปกติ
30 ต.ค. 2557
 โรงเรียนวัดไชยภูมิื
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31 ต.ค. 2557
11395.
ศธ 04094.069/170
ปกติ
30 ต.ค. 2557
 โรงเรียนวัดไชยภูมิื
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31 ต.ค. 2557
11394.
ศธ 04094.087/427
ปกติ
28 ต.ค. 2557
 โรงเรียนวัดธรรมนาวา
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเช่าบ้าน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31 ต.ค. 2557
11393.
ศธ 04094.031/307
ปกติ
27 ต.ค. 2557
 โรงเรียนรอซีดี
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินงบประมาณ (เงินเดือน) บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31 ต.ค. 2557
11392.
ศธ 04094.031/306
ปกติ
27 ต.ค. 2557
 โรงเรียนรอซีดี
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินงบประมาณ เงินเดือน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31 ต.ค. 2557
11391.
ศธ 04094.031/308
ปกติ
27 ต.ค. 2557
 โรงเรียนรอซีดี
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเช่าบ้าน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31 ต.ค. 2557
11390.
ศธ 04094.112/211
ปกติ
29 ต.ค. 2557
 โรงเรียนวัดปทุมวัน
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเ้บิกเงินงบประมาณ ค่ารักษาพยาบาล บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31 ต.ค. 2557
11389.
ศธ 04094.092/118
ปกติ
30 ต.ค. 2557
 โรงเรียนวัดบันไดช้าง
ผอ.สพป.อย.2
 เบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31 ต.ค. 2557
11388.
ศธ 04094.171/79
ปกติ
29 ต.ค. 2557
 โรงเรียนวัดหน้าต่างใน
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าการศึกษาบุตร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31 ต.ค. 2557
11387.
ศธ 04094.057/239
ปกติ
29 ต.ค. 2557
 โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งสัญญาจ้างพนักงานราชการ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31 ต.ค. 2557
11386.
ศธ 04094.168/198
ปกติ
28 ต.ค. 2557
 โรงเรียนวัดหญ้าไทร
ผอ.สพป.อย.2
 ขอส่งใบเสร็จรับเงิน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31 ต.ค. 2557
11385.
ศธ 04094.172/269
ปกติ
28 ต.ค. 2557
 โรงเรียนวัดหัวเวียง
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31 ต.ค. 2557
11384.
ศธ 04094.040/216
ปกติ
30 ต.ค. 2557
 โรงเรียนลาดบัวหลวง(นิ่มนวลอุทิศ)
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเช่าบ้าน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31 ต.ค. 2557
11383.
ศธ 04094.072/162
ปกติ
31 ต.ค. 2557
 โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินงบกลาง ค่าการศึกษาบุตร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31 ต.ค. 2557