:: ทะเบียนหนังสือรับ::
  
เลขที่หนังสือ  
ลงวันที่    
จาก    
ถึง    
เรื่อง    
ระดับความสำคัญ    
ถึงกลุ่มงาน    
ชื่อผู้บันทึก    
กลับเมนูหลัก 

ดูทะเบียน | จัดทำทะเบียน | แก้ไขทะเบียน | สืบค้น 

สารบัญ
กลาง
เลขทะเบียนส่ง
ระดับ
ความสำคัญ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
การปฏิบัติ
วันที่รับ
12943.
ศธ 04275/ว414
ปกติ
11 ธ.ค. 2557
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (โรงเรียนขยายโอกาส) ส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 ธ.ค. 2557
12942.
สลข.1309/2557
ปกติ
25 พ.ย. 2557
 สถาบันลูกโลกสีเขียว
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเชิญส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 ธ.ค. 2557
12941.
ศธ 04116/ว0.73
ปกติ
26 พ.ย. 2557
 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ผอ.สพป.อย.2
 ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายเหรียญ ร.6 ค่ายลูกเสือเมืองยวม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 ธ.ค. 2557
12940.
ศธ 04094.097/160
ปกติ
17 ธ.ค. 2557
 ร.ร.วัดบางซ้ายใน
ผอ.สพป.อย.2
 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2558 บริหารงานบุคคล
17 ธ.ค. 2557
12939.
ศธ 04094.126/139
ปกติ
17 ธ.ค. 2557
 ร.ร.วัดโพธิ์แตงใต้"ปัญญานุวัตรวิทยา"
ผอ.สพป.อย.2
 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2558 นายสุรินทร์ รู้วิชา บริหารงานบุคคล
17 ธ.ค. 2557
12938.
ศธ 04094.126/138
ปกติ
17 ธ.ค. 2557
 ร.ร.วัดโพธิ์แตงใต้"ปัญญานุวัตรวิทยา"
ผอ.สพป.อย.2
 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2558 นางกันยา  เจริญถ้อย บริหารงานบุคคล
17 ธ.ค. 2557
12937.
ศธ 04094.126/140
ปกติ
17 ธ.ค. 2557
 ร.ร.วัดโพธิ์แตงใต้"ปัญญานุวัตรวิทยา"
ผอ.สพป.อย.2
 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2558 บริหารงานบุคคล
17 ธ.ค. 2557
12936.
อย 1018/2002
ปกติ
8 ธ.ค. 2557
 ที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวง
ผอ.สพป.อย.2
 การขาดแคลนครูและผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงานบุคคล
17 ธ.ค. 2557
12935.
ศธ 04094.185/224
ปกติ
15 ธ.ค. 2557
 ร.ร.สอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์)
ผอ.สพป.อย.2
 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  นางสาวพัชรพรรณ  จิตจักร บริหารงานบุคคล
17 ธ.ค. 2557
12934.
ศธ 04094.152/84
ปกติ
17 ธ.ค. 2557
 ร.ร.วัดเศวตศิลาราม
ผอ.สพป.อย.2
 ขอปรับวุฒิการศึกษาและขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ. 7  นายเฉลิมวุฒิ เลไธสง บริหารงานบุคคล
17 ธ.ค. 2557
12933.
ศธ 04006/ว1123
ปกติ
9 ธ.ค. 2557
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 ห้ามเรียกรับเงินและไปราชการต่างประเทศในช่วงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 ธ.ค. 2557
12932.
ศธ 0652.15/785
ปกติ
12 ธ.ค. 2557
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ผอ.สพป.อย.2
 แนะแนวการศึกษาต่อ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 ธ.ค. 2557
12931.
พป 003/ว 712
ปกติ
2 ธ.ค. 2557
 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้า
ผอ.สพป.อย.2
 การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 ธ.ค. 2557
12930.
ศธ 04094.106/115
ปกติ
14 ธ.ค. 2557
 โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
ผอ.สพป.อย.2
 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2556 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 ธ.ค. 2557
12929.
ศธ 04094.033/62
ปกติ
12 ธ.ค. 2557
 โรงเรียนราษฎร์บำรุง
ผอ.สพป.อย.2
 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2556 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 ธ.ค. 2557