:: ทะเบียนหนังสือรับ::
  
เลขที่หนังสือ  
ลงวันที่    
จาก    
ถึง    
เรื่อง    
ระดับความสำคัญ    
ถึงกลุ่มงาน    
ชื่อผู้บันทึก    
กลับเมนูหลัก 

ดูทะเบียน | จัดทำทะเบียน | แก้ไขทะเบียน | สืบค้น 

สารบัญ
กลาง
เลขทะเบียนส่ง
ระดับ
ความสำคัญ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
การปฏิบัติ
วันที่รับ
4185.
ศธ 04094.066/148
ปกติ
30 เม.ย. 2558
 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินค่าจ้างนักการภารโรง บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6 พ.ค. 2558
4184.
ศธ 04094.066/147
ปกติ
30 เม.ย. 2558
 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6 พ.ค. 2558
4183.
ศธ 04094.154/35
ปกติ
6 พ.ค. 2558
 โรงเรียนวัดสนามไชย
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6 พ.ค. 2558
4182.
ศธ 04094.140/37
ปกติ
4 พ.ค. 2558
 โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินค่าจ้างนักการภารโรง บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6 พ.ค. 2558
4181.
ศธ 04094.103/106
ปกติ
30 เม.ย. 2558
 โรงเรียนวัดบ้านแพน
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6 พ.ค. 2558
4180.
ศธ 04094.066/49
ปกติ
30 เม.ย. 2558
 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินค่าจ้างครูจ้างสอนและธุรการโรงเรียน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6 พ.ค. 2558
4179.
ศธ 04094.185/55
ปกติ
6 พ.ค. 2558
 โรงเรียนสอนดี
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6 พ.ค. 2558
4178.
ศธ 04094.086/37
ปกติ
30 เม.ย. 2558
 โรงเรียนวัดไทรโสภณ
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งหลักฐานดารขอเบิกเงินลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6 พ.ค. 2558
4177.
ศธ 04094.108/35
ปกติ
1 พ.ค. 2558
 โรงเรียนวัดโบสถ์ บางบาล
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6 พ.ค. 2558
4176.
ศธ 04094.185/-
ปกติ
1 พ.ค. 2558
 โรงเรียนสอนดี
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินงบประมาณ สวัสดิการค่ารักษาพยาาบาล บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6 พ.ค. 2558
4175.
ศธ 04094.02/34
ปกติ
1 พ.ค. 2558
 โรงเรียนวัดแก้ว
ผอ.สพป.อย.2
 ขอคืนอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนวัดปากน้ำ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6 พ.ค. 2558
4174.
ศธ 04094.144/74
ปกติ
27 เม.ย. 2558
 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรศึกษา)
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6 พ.ค. 2558
4173.
ป.ส.240/2558
ปกติ
1 พ.ค. 2558
 โรงเรียนประสาทวิทย์
ผอ.สพป.อย.2
 ขออนุญาตบรรจุครู/บุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
6 พ.ค. 2558
4172.
ผอ 100/2558
ปกติ
6 พ.ค. 2558
 วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งเอกสารใบนำส่งเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
6 พ.ค. 2558
4171.
ป.ส.249/2558
ปกติ
3 พ.ค. 2558
 โรงเรียนประสาทวิทย์
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งเอกสารการจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
6 พ.ค. 2558