:: ทะเบียนหนังสือรับ::
  
เลขที่หนังสือ  
ลงวันที่    
จาก    
ถึง    
เรื่อง    
ระดับความสำคัญ    
ถึงกลุ่มงาน    
ชื่อผู้บันทึก    
กลับเมนูหลัก 

ดูทะเบียน | จัดทำทะเบียน | แก้ไขทะเบียน | สืบค้น 

สารบัญ
กลาง
เลขทะเบียนส่ง
ระดับ
ความสำคัญ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
การปฏิบัติ
วันที่รับ
10514.
ตภ.19/2557
ปกติ
1 ต.ค. 2557
 โรงเรียนตรีภัทร
ผอ.สพป.อย.2
 ขอส่งเอกสารขขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
2 ต.ค. 2557
10513.
ตภ.25/2557
ปกติ
30 ก.ย.2557
 โรงเรียนตรีภัทร
ผอ.สพป.อย.2
 เบิกค่ารักษาพยาบาล ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
2 ต.ค. 2557
10512.
ผอ 255/2557
ปกติ
2 ต.ค. 2557
 โรงเรียนผดุงอาชีวะเสนา
ผอ.สพป.อย.2
 ขอส่งหลักฐานการเงินปรับเพิ่มวุฒิปริญญาตรี ประจำเดือน ม.ค.-เม.ย.57.57 ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
2 ต.ค. 2557
10511.
ท.ส.ท.83/2557
ปกติ
26 ก.ย.2557
 โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
ผอ.สพป.อย.2
 ขอส่งรายการจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
2 ต.ค. 2557
10510.
ศธ 04094.104/291
ปกติ
1 ต.ค. 2557
 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งเอกสาร การจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2 ต.ค. 2557
10509.
ศธ 04094.146/123
ปกติ
30 ก.ย. 2557
 โรงเรียนวัดลาดระโหง
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินเดือนนักการภารโรง บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2 ต.ค. 2557
10508.
ศธ 04094.053/107
ปกติ
25 ก.ย. 2557
 โรงเรียนวัดคงษา
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินสวัสดิการ การรักษาพยาบาล บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2 ต.ค. 2557
10507.
ศธ 04094.125/368
ปกติ
30 ก.ย. 2557
 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2 ต.ค. 2557
10506.
ศธ 04094.040/199
ปกติ
29 ก.ย. 2557
 โรงเรียนลาดบัวหลวง(นิ่มนวลอุทิศ)
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งเอกสารขอเบิก สวัสดิการค่าเช่าบ้าน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2 ต.ค. 2557
10505.
ศธ 04094.091/146
ปกติ
30 ก.ย. 2557
 โรงเรียนวัดน้ำเต้า
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งเอกสารเกี่ยวกับการศึกษาบุตร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2 ต.ค. 2557
10504.
ศธ 04094.144/226
ปกติ
29 ก.ย. 2557
 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2 ต.ค. 2557
10503.
ศธ 04094.144/227
ปกติ
29 ก.ย. 2557
 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2 ต.ค. 2557
10502.
ศธ 04094.135/140
ปกติ
1 ต.ค. 2557
 โรงเรียนวัดรางจรเข้
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกค่าเช่าบ้าน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2 ต.ค. 2557
10501.
ศธ 04094.135/141
ปกติ
1 ต.ค. 2557
 โรงเรียนวัดรางจรเข้
ผอ.สพป.อย.2
 จ่ายเงินเดือนนักการภารโรง บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2 ต.ค. 2557
10500.
ศธ 04094.135/142
ปกติ
1 ต.ค. 2557
 โรงเรียนวัดรางจรเข้
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งเอกสารเบิกเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2 ต.ค. 2557