:: ทะเบียนหนังสือรับ::
  
เลขที่หนังสือ  
ลงวันที่    
จาก    
ถึง    
เรื่อง    
ระดับความสำคัญ    
ถึงกลุ่มงาน    
ชื่อผู้บันทึก    
กลับเมนูหลัก 

ดูทะเบียน | จัดทำทะเบียน | แก้ไขทะเบียน | สืบค้น 

สารบัญ
กลาง
เลขทะเบียนส่ง
ระดับ
ความสำคัญ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
การปฏิบัติ
วันที่รับ
955.
ศธ 04233.20/074
ปกติ
22 ม.ค. 2558
 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
ผอ.สพป.อย.2
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 ม.ค. 2558
954.
ศธ 0211.2/781
ด่วนที่สุด
19 ม.ค. 2558
 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผอ.สพป.อย.2
 จัดสรรเงินเพิ่มเติมการครองชีพชั่วคราวโรงเรียนเอกชน ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
30 ม.ค. 2558
953.
ศธ 0211.2/20486
ด่วนที่สุด
26 พ.ย.2557
 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผอ.สพป.อย.2
 จัดสรรเงินเพิ่มเติมการครองชีพชั่วคราวโรงเรียนเอกชน ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
30 ม.ค. 2558
952.
ศธ 0211.6/1162
ด่วนที่สุด
23 ม.ค. 2558
 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผอ.สพป.อย.2
 ขยายระยะเวลาการบันทึกคำขอรับเงินอุดหนุนเพิ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
30 ม.ค. 2558
951.
ศธ 0211.7/829
ปกติ
20 ม.ค. 2558
 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผอ.สพป.อย.2
 การนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
30 ม.ค. 2558
950.
ป.ส.25/2558
ปกติ
28 ม.ค. 2558
 โรงเรียนประสาทวิทย์
ผอ.สพป.อย.2
 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 2557 ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
30 ม.ค. 2558
949.
ป.ส.27/2558
ปกติ
5 ม.ค. 2558
 โรงเรียนประสาทวิทย์
ผอ.สพป.อย.2
 ขออนุญาตบรรจุครูโรงเรียนเอกชน ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
30 ม.ค. 2558
948.
ต.ษ.12/2558
ปกติ
26 ม.ค. 2558
 โรงเรียนไตรอรุณศึกษา
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเปลี่ยนแปลงรายงานในตราสารจัดตั้ง ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
30 ม.ค. 2558
947.
ศธ 04006/ว 105
ด่วนที่สุด
22 ม.ค. 2558
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 การจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 สำหรับ สพป. ครั้งที่  2  (สมจิตร์) นโยบายและแผน
30 ม.ค. 2558
946.
ศธ 04094.050/5
ปกติ
29 ม.ค. 2558
 ร.ร.ขนอนบ้านกรด
ผอ.สพป.อย.2
 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม นางฉัตรชัย ถินขาว บริหารงานบุคคล
30 ม.ค. 2558
945.
ศธ 04094.139/20
ปกติ
29 ม.ค. 2558
 ร.ร.วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งผลงานทางวิชาการ บริหารงานบุคคล
30 ม.ค. 2558
944.
ศธ 04094.011/023
ปกติ
29 ม.ค. 2558
 ร.ร.เชียงรากน้อย(ทรัพย์-สังเวียนเหราบัตย์อนุสรณ์)
ผอ.สพป.อย.2
 เสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ บริหารงานบุคคล
30 ม.ค. 2558
943.
มยส.2/ว./2558
ปกติ
23 ม.ค. 2558
 มูลนิธิยุวสถิรคุณ
ผอ.สพป.อย.2
 ขอความอนุเคราะห์ส่งเกียรติบัติและของที่ระลึกให้บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด นิเทศติดตามฯ
30 ม.ค. 2558
942.
ศธ 0645.10/57
ปกติ
28 ม.ค. 2558
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ผอ.สพป.อย.2
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแนะแนวการศึกษาต่อและฝึกอบรมอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 ม.ค. 2558
941.
ศธ.5211033/0334
ปกติ
21 ม.ค. 2558
 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ผอ.สพป.อย.2
 โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
29 ม.ค. 2558