:: ทะเบียนหนังสือรับ::
  
เลขที่หนังสือ  
ลงวันที่    
จาก    
ถึง    
เรื่อง    
ระดับความสำคัญ    
ถึงกลุ่มงาน    
ชื่อผู้บันทึก    
กลับเมนูหลัก 

ดูทะเบียน | จัดทำทะเบียน | แก้ไขทะเบียน | สืบค้น 

สารบัญ
กลาง
เลขทะเบียนส่ง
ระดับ
ความสำคัญ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
การปฏิบัติ
วันที่รับ
4675.
ศธ 0211.2/8319
ด่วนที่สุด
27 พ.ค. 2558
 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ผอ.สพป.อย.2
 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมิถุนายน 2558 ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
28 พ.ค. 2558
4674.
ต.ว.102/2558
ปกติ
28 พ.ค. 2558
 ไตรราชวิทยา
ผอ.สพป.อย.2
 แจ้งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตทำหน้าที่แทนตำแหน่งผู้จัดการและผู้อำนวยการ ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
28 พ.ค. 2558
4673.
ซ.จ.บ.52/2558
ปกติ
23 พ.ค. 2558
 เซนต์จอนห์บัปติสต์
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งใบเสร็จรับเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) 2/2558 เพิ่มเติม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
28 พ.ค. 2558
4672.
มผ 122/2558
ปกติ
15 พ.ค. 2558
 มัธยมผดุงวิทยา
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งใบเสร็จรับเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
28 พ.ค. 2558
4671.
อผส 26/2558
ปกติ
15 พ.ค. 2558
 อนุบาลผดุงเสนา
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งใบเสร็จรับเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
28 พ.ค. 2558
4670.
ศธ 0206.7/ว8
ด่วนที่สุด
22 พ.ค. 2558
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
ผอ.สพป.อย.2
 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 บริหารงานบุคคล
28 พ.ค. 2558
4669.
ศธ 04006/ว 873 (หนังสือประทับต
ด่วนที่สุด
27 พ.ค. 2558
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลการจัดสรรงบฯ งบผูกพันปีงบฯ  58-59  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน  (สมจิตร์) นโยบายและแผน
28 พ.ค. 2558
4668.
ศธ 04094.
ปกติ
27 พ.ค. 2558
 หน่วยตรวจสอบภายใน
ผอ.สพป.อย.2
 จัดส่งผลงานเพื่อประเมินค่างาน (เอกสารหมายเลข 2) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน บริหารงานบุคคล
27 พ.ค. 2558
4667.
ศธ 04094.
ปกติ
27 พ.ค. 2558
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผอ.สพป.อย.2
 การจัดส่งผลงานเพื่อประเมินค่างาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ตำแหน่งเลขที่ อ 23 บริหารงานบุคคล
27 พ.ค. 2558
4666.
ศธ 04094.091/58
ปกติ
26 พ.ค. 2558
 โรงเรียนวัดน้ำเต้า
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 พ.ค. 2558
4665.
ศธ 04094.109/38
ปกติ
8 พ.ค. 2558
 โรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช)
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินงบประมาณ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 พ.ค. 2558
4664.
ศธ 04094.173/26
ปกติ
20 พ.ค. 2558
 โรงเรียนวัดใหม่
ผอ.สพป.อย.2
 ขอส่งใบใบเสร็จรับเงินจัดสรรค่าไฟฟ้า บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 พ.ค. 2558
4663.
ศธ 04094.
ปกติ
27 พ.ค. 2558
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งผลงานเพื่อประเมินค่างาน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารงานบุคคล
27 พ.ค. 2558
4662.
ศธ 04094.031/145
ปกติ
26 พ.ค. 2558
 โรงเรียนรอซีดี
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเช่าบ้าน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 พ.ค. 2558
4661.
ศธ 04094.162/79
ปกติ
27 พ.ค. 2558
 ร.ร.วัดสุทธาวาส
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งแบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ บริหารงานบุคคล
27 พ.ค. 2558