:: ทะเบียนหนังสือรับ::
  
เลขที่หนังสือ  
ลงวันที่    
จาก    
ถึง    
เรื่อง    
ระดับความสำคัญ    
ถึงกลุ่มงาน    
ชื่อผู้บันทึก    
กลับเมนูหลัก 

ดูทะเบียน | จัดทำทะเบียน | แก้ไขทะเบียน | สืบค้น 

สารบัญ
กลาง
เลขทะเบียนส่ง
ระดับ
ความสำคัญ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
การปฏิบัติ
วันที่รับ
11219.
ศธ 04009/ว4441
ปกติ
20 ต.ค. 2557
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 การจัดทำข้อมูลและรายงานตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 บริหารงานบุคคล
22 ต.ค. 2557
11218.
ศธ 04094.004/102
ปกติ
21 ต.ค. 2557
 ร.ร.คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
ผอ.สพป.อย.2
 ครูผู้ช่วยที่จะครบกำหนด 2 ปี เพื่อรับการแต่งตั้งจากครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู บริหารงานบุคคล
22 ต.ค. 2557
11217.
ศธ 04009/4397
ปกติ
17 ต.ค. 2557
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 ข้าราชการครูช่วยราชการ นางสาวชมพูนุท กองทอง บริหารงานบุคคล
22 ต.ค. 2557
11216.
ศธ 04093/5010
ปกติ
17 ต.ค. 2557
 สพป.อย. เขต 1
ผอ.สพป.อย.2
 โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 ต.ค. 2557
11215.
จร.นศ.20/2557
ปกติ
16 ต.ค. 2557
 วัดไตรวิทยาราม
ผอ.สพป.อย.2
 โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 ต.ค. 2557
11214.
ศธ 5307.2/ว7968
ปกติ
13 ต.ค. 2557
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวง
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งแบบรายงานสรุปการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 ต.ค. 2557
11213.
ศธ 04188/ว784
ปกติ
24 ก.ย. 2557
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา "แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557" ส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 ต.ค. 2557
11212.
พกฉ 0101/ว720
ปกติ
10 ต.ค. 2557
 สนง.พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเ
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมในหลวงรักเรา "รักพ่อของประชาชน รักประชาชนของพ่อ" ส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 ต.ค. 2557
11211.
สสคท.1385/2557
ปกติ
16 ต.ค. 2557
 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ผอ.สพป.อย.2
 ขอขอบคุณ (กฤษณา) อำนวยการ
21 ต.ค. 2557
11210.
อย 0017.3/ว 3313
ด่วนที่สุด
20 ต.ค. 2557
 ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผอ.สพป.อย.2
 การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติม (วลี) อำนวยการ
21 ต.ค. 2557
11209.
อย 0017.2/ว 3304
ด่วนที่สุด
20 ต.ค. 2557
 ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผอ.สพป.อย.2
 รายงานโครงการ กิจกรรม งบประมาณ และการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาการงดทำนาปรังตามนโยบายรัฐบาล (พี่แต๋ว) อำนวยการ
21 ต.ค. 2557
11208.
อย 0031/ว 3343
ด่วนที่สุด
21 ต.ค. 2557
 ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผอ.สพป.อย.2
 การประกวดพวงมาลาในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต ร.5 (หัวหมู) อำนวยการ
21 ต.ค. 2557
11207.
ศธ 6205.2/1086
ปกติ
12 ก.ย. 2557
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผอ.สพป.อย.2
 ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้นิสิตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (พี่แต๋ว) อำนวยการ
21 ต.ค. 2557
11206.
ศธ 5305.1/ว7889
ปกติ
10 ต.ค. 2557
 สสวท
ผอ.สพป.อย.2
 มอบเอกสารโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) นิเทศติดตามฯ
21 ต.ค. 2557
11205.
ศธ 0530.33/ว1728
ปกติ
13 ต.ค. 2557
 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผอ.สพป.อย.2
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม บริหารงานบุคคล
21 ต.ค. 2557