:: ทะเบียนหนังสือรับ::
  
เลขที่หนังสือ  
ลงวันที่    
จาก    
ถึง    
เรื่อง    
ระดับความสำคัญ    
ถึงกลุ่มงาน    
ชื่อผู้บันทึก    
กลับเมนูหลัก 

ดูทะเบียน | จัดทำทะเบียน | แก้ไขทะเบียน | สืบค้น 

สารบัญ
กลาง
เลขทะเบียนส่ง
ระดับ
ความสำคัญ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
การปฏิบัติ
วันที่รับ
9486.
ศธ 04094.030/245
ปกติ
1 ก.ย. 2557
 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์
ผอ.สพป.อย.2
 โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1 ก.ย. 2557
9485.
ศธ 04094.129/189
ปกติ
1 ก.ย. 2557
 ร.ร.วัดมฤคทายวัน
ผอ.สพป.อย.2
 ข้าราชการครูขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ บริหารงานบุคคล
1 ก.ย. 2557
9484.
ศธ 0211.2/7556
ปกติ
21 ส.ค. 2557
 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผอ.สพป.อย.2
 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำปีงบประมาณ 2557 ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
1 ก.ย. 2557
9483.
ซ.อ.บ.153/2557
ปกติ
1 ก.ย. 2557
 โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางประอิน
ผอ.สพป.อย.2
 คำขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน ก.ย. 2557 ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
1 ก.ย. 2557
9482.
อผส.25/2557
ปกติ
1 ก.ย. 2557
 โรงเรียนอนุบาลผดุงเสนา
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งใบเบิกเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
1 ก.ย. 2557
9481.
มผ.123/2557
ปกติ
1 ก.ย. 2557
 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งใบเบิกเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
1 ก.ย. 2557
9480.
ศธ 04094.066/381
ปกติ
1 ก.ย. 2557
 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
ผอ.สพป.อย.2
 โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1 ก.ย. 2557
9479.
ศธ 04070/3480
ปกติ
14 ส.ค. 2557
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ผอ.สพป.อย.2
 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ1) ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1 ก.ย. 2557
9478.
ศธ 04043/ว2245
ปกติ
18 ส.ค. 2557
 สพป.ชุมพร เขต 2
ผอ.สพป.อย.2
 ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ1) ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1 ก.ย. 2557
9477.
ศธ 04006/ว454
ปกติ
29 ส.ค. 2557
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน ปีการศึกษา 2558 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1 ก.ย. 2557
9476.
ศธ 0550.2.5/ว183
ปกติ
27 ส.ค. 2557
 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธย
ผอ.สพป.อย.2
 รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1 ก.ย. 2557
9475.
สธ 0408/ว1280
ปกติ
27 ส.ค. 2557
 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1 ก.ย. 2557
9474.
ศธ 04093/4166
ปกติ
1 ก.ย. 2557
 สำนักงานลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผอ.สพป.อย.2
 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1 ก.ย. 2557
9473.
ศธ 04093/4165
ปกติ
1 ก.ย. 2557
 สำนักงานลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผอ.สพป.อย.2
 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1 ก.ย. 2557
9472.
อล.024/2557
ปกติ
1 ก.ย. 2557
 English Online
ผอ.สพป.อย.2
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดระดับความรู็ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วย EOL System นิเทศติดตามฯ
1 ก.ย. 2557