:: ทะเบียนหนังสือรับ::
  
เลขที่หนังสือ  
ลงวันที่    
จาก    
ถึง    
เรื่อง    
ระดับความสำคัญ    
ถึงกลุ่มงาน    
ชื่อผู้บันทึก    
กลับเมนูหลัก 

ดูทะเบียน | จัดทำทะเบียน | แก้ไขทะเบียน | สืบค้น 

สารบัญ
กลาง
เลขทะเบียนส่ง
ระดับ
ความสำคัญ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
การปฏิบัติ
วันที่รับ
5753.
ศธ 0225/325
ปกติ
22 มิ.ย. 2558
 สนง.ศึกษาธิการภาค 4
ผอ.สพป.อย.2
 แบบรายงานการตรวจราชการฯ งวดที่ 2 ประจำปีงบฯ 58  (นิสากรณ์) นโยบายและแผน
30 มิ.ย. 2558
5752.
ศธ 04094.083/81
ปกติ
30 มิ.ย. 2558
 โรงเรียนวัดเทพมงคล
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินงบประมาณในการจ้างนักการภารโรง บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30 มิ.ย. 2558
5751.
ศธ 04094.130/193
ปกติ
29 มิ.ย. 2558
 โรงเรียนวัดม่วงหวาน
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล(ไข้นอก) บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30 มิ.ย. 2558
5750.
ศธ 04094.047/60
ปกติ
30 มิ.ย. 2558
 โรงเรียนวัดกอไผ่
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30 มิ.ย. 2558
5749.
ศธ 04094.047/61
ปกติ
30 มิ.ย. 2558
 โรงเรียนวัดกอไผ่
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินเดือนนักการภารโรง บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30 มิ.ย. 2558
5748.
ศธ 04094.154/69
ปกติ
25 มิ.ย. 2558
 โรงเรียนวัดสนามไชย
ผอ.สพป.อย.2
 นำส่งเงินดอกเบี้ย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30 มิ.ย. 2558
5747.
ศธ 04094.047/58
ปกติ
30 มิ.ย. 2558
 โรงเรียนวัดกอไผ่
ผอ.สพป.อย.2
 การขอลาออกจากครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30 มิ.ย. 2558
5746.
ศธ 04094.154/74
ปกติ
29 มิ.ย. 2558
 โรงเรียนวัดสนามไชย
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรประจำเดือนกรกฎาคม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30 มิ.ย. 2558
5745.
ศธ 04094.070/95
ปกติ
29 มิ.ย. 2558
 โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินงบประมาณ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30 มิ.ย. 2558
5744.
ศธ 04094.05/129
ปกติ
30 มิ.ย. 2558
 โรงเรียนวัดลาดชิด
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินพี่เลี้ยงเด็กพิการ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30 มิ.ย. 2558
5743.
ศธ 04094.05/130
ปกติ
30 มิ.ย. 2558
 โรงเรียนวัดลาดชิด
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินครูจ้างสอน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30 มิ.ย. 2558
5742.
ศธ 5208.2/ว27
ปกติ
25 มิ.ย. 2558
 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
ผอ.สพป.อย.2
 แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30 มิ.ย. 2558
5741.
อย 0032.1/12434
ปกติ
24 มิ.ย. 2558
 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ผอ.สพป.อย.2
 ตอบรับค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30 มิ.ย. 2558
5740.
ศธ 04094.009/061
ปกติ
30 มิ.ย. 2558
 โรงเรียนชายนาพัฒนา
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30 มิ.ย. 2558
5739.
ศธ 04233.42/ว 059
ปกติ
25 มิ.ย. 2558
 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
ผอ.สพป.อย.2
 วารสารประชาสัมพันธ์ (วลี) อำนวยการ
30 มิ.ย. 2558