:: ทะเบียนหนังสือรับ::
  
เลขที่หนังสือ  
ลงวันที่    
จาก    
ถึง    
เรื่อง    
ระดับความสำคัญ    
ถึงกลุ่มงาน    
ชื่อผู้บันทึก    
กลับเมนูหลัก 

ดูทะเบียน | จัดทำทะเบียน | แก้ไขทะเบียน | สืบค้น 

สารบัญ
กลาง
เลขทะเบียนส่ง
ระดับ
ความสำคัญ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
การปฏิบัติ
วันที่รับ
4238.
ศธ 04094.143/67
ปกติ
24 เม.ย. 2557
 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
ผอ.สพป.อย.2
 รายงานการจำหน่ายนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 เม.ย. 2557
4237.
ศธ 04094.049/40
ปกติ
23 เม.ย. 2557
 วัดแก้วสุวรรณ
ผอ.สพป.อย.2
 รายงานการจำหน่ายนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 เม.ย. 2557
4236.
ศธ 04094.106/31
ปกติ
22 เม.ย. 2557
 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
ผอ.สพป.อย.2
 รายงานการจำหน่ายนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 เม.ย. 2557
4235.
ศธ 04094.035/28
ปกติ
23 เม.ย. 2557
 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
ผอ.สพป.อย.2
 รายงานการจำหน่ายนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 เม.ย. 2557
4234.
ศธ 04094.133/39
ปกติ
22 เม.ย. 2557
 วัดยม
ผอ.สพป.อย.2
 รายงานการจำหน่ายนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 เม.ย. 2557
4233.
ศธ 04094.044/69
ปกติ
21 เม.ย. 2557
 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
ผอ.สพป.อย.2
 รายงานการจำหน่ายนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 เม.ย. 2557
4232.
ศธ 0550.5/ว330
ปกติ
18 เม.ย. 2557
 มหาวิทยาลัยราชภัฎพรนครศรีอยุุธยา
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเชิญส่งบทความวิฃาการและบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการราษภัฎกรุงเก่า นิเทศติดตามฯ
24 เม.ย. 2557
4231.
ศธ 04094.034/25
ปกติ
24 เม.ย. 2557
 รร.ราษฏร์ศุภประดิษฐ
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งแบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 บริหารงานบุคคล
24 เม.ย. 2557
4230.
ศธ 04009/ว1486
ด่วนที่สุด
18 เม.ย. 2557
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติว่าด้วยการลงนามในกระดาษคำตอบของกรรมการกำกับการสอบ บริหารงานบุคคล
24 เม.ย. 2557
4229.
ศธ 04009/ว1443
ด่วนที่สุด
18 เม.ย. 2557
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 การตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการาชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 บริหารงานบุคคล
24 เม.ย. 2557
4228.
ศธ 04009/ว1495
ปกติ
21 เม.ย. 2557
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 การตรวจและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 บริหารงานบุคคล
24 เม.ย. 2557
4227.
ศธ 04216/2379
ปกติ
17 เม.ย. 2557
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 ข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ  นายสมหวัง สมบูรณ์ บริหารงานบุคคล
24 เม.ย. 2557
4226.
ศธ 04009/ว1518
ด่วนที่สุด
22 เม.ย. 2557
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 การจัดสรรเงินรางวัลของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 บริหารงานบุคคล
24 เม.ย. 2557
4225.
ศธ 04009/843
ด่วนที่สุด
11 เม.ย. 2557
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2557) บริหารงานบุคคล
24 เม.ย. 2557
4224.
ศธ 04010/ว515
ปกติ
22 เม.ย. 2557
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 แจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ตอนกลาง และ ตอนปลาย นิเทศติดตามฯ
24 เม.ย. 2557