:: ทะเบียนหนังสือรับ::
  
เลขที่หนังสือ  
ลงวันที่    
จาก    
ถึง    
เรื่อง    
ระดับความสำคัญ    
ถึงกลุ่มงาน    
ชื่อผู้บันทึก    
กลับเมนูหลัก 

ดูทะเบียน | จัดทำทะเบียน | แก้ไขทะเบียน | สืบค้น 

สารบัญ
กลาง
เลขทะเบียนส่ง
ระดับ
ความสำคัญ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
การปฏิบัติ
วันที่รับ
9185.
ศพส.จ.อย./ว339
ด่วนที่สุด
18 ส.ค. 2557
 ศูนย์อำนวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดพระนค
ผอ.สพป.อย.2
 การขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในห้วง 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2557) ส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 ส.ค. 2557
9184.
ศธ 04094.073/190
ปกติ
21 ส.ค. 2557
 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งแบบรายงานการตรวจขั้นที่ 5 ของกองลูกเสือโรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) ส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 ส.ค. 2557
9183.
อย 0620/194
ปกติ
14 ส.ค. 2557
 ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน
ผอ.สพป.อย.2
 ขอความอนุเคราะห์สืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของจำเลยตามคำพิพากษา บริหารงานบุคคล
21 ส.ค. 2557
9182.
อย 0518/1332
ปกติ
15 ส.ค. 2557
 ที่ว่าการอำเภอบางบาล
ผอ.สพป.อย.2
 ขอความอนุเคราะห์สืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของจำเลยตามคำพิพากษา บริหารงานบุคคล
21 ส.ค. 2557
9181.
ศธ 04169/3267
ปกติ
15 ส.ค. 2557
 สพป.หนองคาย เขต 1
ผอ.สพป.อย.2
 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รายนางขมพูนุช  ศรีษะ บริหารงานบุคคล
21 ส.ค. 2557
9180.
อย 51008/2747
ปกติ
14 ส.ค. 2557
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผอ.สพป.อย.2
 ขอส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเข่งขันและกรรมการตัดสินกีฬานักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริหารงานบุคคล
21 ส.ค. 2557
9179.
ศธ 04010/ว1170
ปกติ
18 ส.ค. 2557
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลชุดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ บริหารงานบุคคล
21 ส.ค. 2557
9178.
ศธ 04094.031/230
ปกติ
18 ส.ค. 2557
 ร.ร.รอซีดี
ผอ.สพป.อย.2
 การประเมินข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาให้วิทยฐานะและเลื่อนวิยาฐานะ(ประเมินด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพด้านความรุ้ความสามารถ บริหารงานบุคคล
21 ส.ค. 2557
9177.
ศธ 04094.123/112
ปกติ
20 ส.ค. 2557
 ร.ร.วัดโพธิ์
ผอ.สพป.อย.2
 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557ป บริหารงานบุคคล
21 ส.ค. 2557
9176.
ศธ 04094.123/111
ปกติ
21 ส.ค. 2557
 ร.ร.วัดโพธิ์
ผอ.สพป.อย.2
 การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2) บริหารงานบุคคล
21 ส.ค. 2557
9175.
ศธ 04094.097/102
ปกติ
20 ส.ค. 2557
 ร.ร.วัดบางซ้ายใน
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ตป นโยบายและแผน
21 ส.ค. 2557
9174.
ศธ 04094.021/143
ปกติ
18 ส.ค. 2557
 ร.ร.บ้านแถววิทยาคาร
ผอ.สพป.อย.2
 การติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 นโยบายและแผน
21 ส.ค. 2557
9173.
ศธ 04094.097/90
ปกติ
4 ส.ค. 2557
 โรงเรียนวัดบางซ้ายใน
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21 ส.ค. 2557
9172.
ศธ 04094.097/89
ปกติ
4 ส.ค. 2557
 โรงเรียนวัดบางซ้ายใน
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกค่ารักษาพยาบาล บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21 ส.ค. 2557
9171.
ศธ 04094.060/121
ปกติ
18 ส.ค. 2557
 โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งใบเสร็จรับเงิน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21 ส.ค. 2557