:: ทะเบียนหนังสือรับ::
  
เลขที่หนังสือ  
ลงวันที่    
จาก    
ถึง    
เรื่อง    
ระดับความสำคัญ    
ถึงกลุ่มงาน    
ชื่อผู้บันทึก    
กลับเมนูหลัก 

ดูทะเบียน | จัดทำทะเบียน | แก้ไขทะเบียน | สืบค้น 

สารบัญ
กลาง
เลขทะเบียนส่ง
ระดับ
ความสำคัญ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
การปฏิบัติ
วันที่รับ
4065.
ศธ 0210.118/912
ปกติ
10 เม.ย. 2557
 สำนักงาน กศน.
ผอ.สพป.อย.2
 ขอส่งแฟ้มประวัติและ ก.พ.7  นางสาวศิรินุช  แสงทับทิม บริหารงานบุคคล
20 เม.ย. 2557
4064.
ศธ 04094.144/87
ปกติ
17 เม.ย. 2557
 รร.วัดลาดบัวหลวง(สหมิตรศึกษา)
ผอ.สพป.อย.2
 การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร นางสาวสุดารัตน์   ศรีบุญเรือง บริหารงานบุคคล
20 เม.ย. 2557
4063.
ศธ 04020/819
ปกติ
20 เม.ย. 2557
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ผอ.สพป.อย.2
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บริหารงานบุคคล
20 เม.ย. 2557
4062.
ศธ 04094.161/71
ปกติ
17 เม.ย. 2557
 รร.วัดสุคนธาราม
ผอ.สพป.อย.2
 ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา บริหารงานบุคคล
20 เม.ย. 2557
4061.
ศธ 04094.039/65
ปกติ
17 เม.ย. 2557
 รร.วัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์)
ผอ.สพป.อย.2
 ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา บริหารงานบุคคล
20 เม.ย. 2557
4060.
ศธ 04094.144/88
ปกติ
17 เม.ย. 2557
 รร.วัดลาดบัวหลวง(สหมิตรศึกษา)
ผอ.สพป.อย.2
 ขอความคิดเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา บริหารงานบุคคล
20 เม.ย. 2557
4059.
ศธ 0206.6/1417
ด่วนที่สุด
11 เม.ย. 2557
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
ผอ.สพป.อย.2
 การกำกับ  ดูแล  และติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 บริหารงานบุคคล
20 เม.ย. 2557
4058.
ศธ 04009/1307
ด่วนที่สุด
4 เม.ย. 2557
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 บริหารงานบุคคล
20 เม.ย. 2557
4057.
ศธ 04009/ว1305
ด่วนที่สุด
4 เม.ย. 2557
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 บริหารงานบุคคล
20 เม.ย. 2557
4056.
ศธ 04094.039/63
ปกติ
11 เม.ย. 2557
 รร.วัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์)
ผอ.สพป.อย.2
 สรุปผลการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย บริหารงานบุคคล
20 เม.ย. 2557
4055.
ศธ 04010/ว469
ปกติ
8 เม.ย. 2557
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. 2557 บริหารงานบุคคล
20 เม.ย. 2557
4054.
ศธ 04009/ว1109
ปกติ
25 มี.ค. 2557
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งหนังสือ "เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย" บริหารงานบุคคล
20 เม.ย. 2557
4053.
อย 0031/ว244.
ปกติ
4 เม.ย. 2557
 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผอ.สพป.อย.2
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 บริหารงานบุคคล
20 เม.ย. 2557
4052.
ศธ 04009/77
ด่วนที่สุด
4 เม.ย. 2557
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 แจ้งข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร บริหารงานบุคคล
20 เม.ย. 2557
4051.
ศธ 0550.02/ว109
ปกติ
8 เม.ย. 2557
 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ผอ.สพป.อย.2
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เครื่องมือเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้สำหรับครูยุคศตวรรษที่ 21" บริหารงานบุคคล
20 เม.ย. 2557