:: ทะเบียนหนังสือรับ::
  
เลขที่หนังสือ  
ลงวันที่    
จาก    
ถึง    
เรื่อง    
ระดับความสำคัญ    
ถึงกลุ่มงาน    
ชื่อผู้บันทึก    
กลับเมนูหลัก 

ดูทะเบียน | จัดทำทะเบียน | แก้ไขทะเบียน | สืบค้น 

สารบัญ
กลาง
เลขทะเบียนส่ง
ระดับ
ความสำคัญ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
การปฏิบัติ
วันที่รับ
3154.
ศธ 04094.040/54
ปกติ
27 มี.ค. 2558
 โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษา บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 มี.ค. 2558
3153.
ศธ 04094.075/22
ปกติ
23 มี.ค. 2558
 โรงเรียนวัดตาลานใต้
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินค่าการรักษาพยาบาล บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 มี.ค. 2558
3152.
ศธ 04094.157/50
ปกติ
27 มี.ค. 2558
 โรงเรียนวัดสามเพลง
ผอ.สพป.อย.2
 เบิกค่ารักษาพยาบาล บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 มี.ค. 2558
3151.
มท.5305.55/ก.1 อย.(บป.)GF046/5
ปกติ
23 มี.ค. 2558
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผอ.สพป.อย.2
 ขอส่งใบเสร็จรับเงินการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 มี.ค. 2558
3150.
ศธ 04002/ว853
ปกติ
26 มี.ค. 2558
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผอ.สพป.อย.2
 การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับใบสั่งชื้อสั่งจ้าง บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 มี.ค. 2558
3149.
ศธ 04002/ว804
ปกติ
23 มี.ค. 2558
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผอ.สพป.อย.2
 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 420 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 มี.ค. 2558
3148.
ศธ 04002/ว800
ปกติ
23 มี.ค. 2558
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผอ.สพป.อย.2
 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 384 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 มี.ค. 2558
3147.
ศธ 04002/ว828
ปกติ
24 มี.ค. 2558
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผอ.สพป.อย.2
 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 431 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 มี.ค. 2558
3146.
ศธ 04002/ว815
ปกติ
23 มี.ค. 2558
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผอ.สพป.อย.2
 การบันทึกรายการบัญชีในการใช้เช็คเพื่อสั่งจ่าย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 มี.ค. 2558
3145.
ศธ 04002/ว811
ปกติ
27 มี.ค. 2558
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผอ.สพป.อย.2
 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27 มี.ค. 2558
3144.
ศธ 04023/5533
ปกติ
30 ธค. 2557
 สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ผอ.สพป.อย.2
 การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อุไรวรรณ) นโยบายและแผน
27 มี.ค. 2558
3143.
ศธ 04006/ว 502
ปกติ
17 มี.ค. 2558
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาร.ร.ขนาดเล็ก พ.ศ.58-61 (อุไรวรรณ) นโยบายและแผน
27 มี.ค. 2558
3142.
ศธ 0225/175
ปกติ
25 มี.ค. 2558
 สนง.ศึกษาธิการภาค 4
ผอ.สพป.อย.2
 การรายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายของ กท.ศธ. งวดที่ 1 ประจำปี งบฯ 58  (นิสากรณ์) นโยบายและแผน
27 มี.ค. 2558
3141.
ศธ 04006/ว 555
ด่วนที่สุด
25 มี.ค. 2558
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 การจัดสรรงบประมาณปี 2558 ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่ 2) ให้ สพป.ทุกเขตและร.ร.หน่วยเบิก (ธิดา) นโยบายและแผน
27 มี.ค. 2558
3140.
ศอ.ปส.จ.อย./ว142
ด่วนที่สุด
26 มี.ค. 2558
 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดพระ
ผอ.สพป.อย.2
 การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมการจัดการศึกษา
27 มี.ค. 2558