:: ทะเบียนหนังสือรับ::
  
เลขที่หนังสือ  
ลงวันที่    
จาก    
ถึง    
เรื่อง    
ระดับความสำคัญ    
ถึงกลุ่มงาน    
ชื่อผู้บันทึก    
กลับเมนูหลัก 

ดูทะเบียน | จัดทำทะเบียน | แก้ไขทะเบียน | สืบค้น 

สารบัญ
กลาง
เลขทะเบียนส่ง
ระดับ
ความสำคัญ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
การปฏิบัติ
วันที่รับ
8219.
ศธ 0550.3/2548
ปกติ
30 ก.ค. 2557
 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุ
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสืบค้นสารสนเทศ บริหารงานบุคคล
31 ก.ค. 2557
8218.
ศธ 04094.034/89
ปกติ
31 ก.ค. 2557
 ร.ร.ราษฏร์ศุภประดิษฐ์
ผอ.สพป.อย.2
 ขอส่งแบบคำขอพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ บริหารงานบุคคล
31 ก.ค. 2557
8217.
ศธ 04094.168/154
ปกติ
31 ก.ค. 2557
 ร.ร.วัดหญ้าไทร (ราษฏร์ประสิทธิ์)
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วย  นางสาวกรอุมา  อินทร์โชติ บริหารงานบุคคล
31 ก.ค. 2557
8216.
ศธ 04009/ว3072
ด่วนที่สุด
30 ก.ค. 2557
 สพฐ.
ผอ.สพป.อย.2
 การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล บริหารงานบุคคล
31 ก.ค. 2557
8215.
ศธ 04094.177/36
ปกติ
30 ก.ค. 2557
 ร.ร.วัดอมฤต
ผอ.สพป.อย.2
 สำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า นโยบายและแผน
31 ก.ค. 2557
8214.
ศธ 04094.140/66
ปกติ
30 ก.ค. 2557
 ร.ร.วัดฤกษ์บุญมี
ผอ.สพป.อย.2
 สำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า นโยบายและแผน
31 ก.ค. 2557
8213.
ศธ 04094.003/74
ปกติ
29 ก.ค. 2557
 ร.ร.คอตัน
ผอ.สพป.อย.2
 สำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า นโยบายและแผน
31 ก.ค. 2557
8212.
ศธ 04094.106/67
ปกติ
28 ก.ค. 2557
 ร.ร.วัดบ้านอ้อ
ผอ.สพป.อย.2
 รายงานค่าสาธารณูปโภค (รายการค่าไฟฟ้า) นโยบายและแผน
31 ก.ค. 2557
8211.
ศธ 04094.086/95
ปกติ
30 ก.ค. 2557
 ร.ร.วัดไทรโสภณ
ผอ.สพป.อย.2
 รายงานการรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) นโยบายและแผน
31 ก.ค. 2557
8210.
ศธ 04094.121/281
ปกติ
25 ก.ค. 2557
 ร.ร.วัดพระขาว
ผอ.สพป.อย.2
 รายงานการรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) นโยบายและแผน
31 ก.ค. 2557
8209.
ศธ 04094.188/46
ปกติ
25 ก.ค. 2557
 ร.ร.สามัคคี
ผอ.สพป.อย.2
 รายงานการรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) นโยบายและแผน
31 ก.ค. 2557
8208.
ศธ 04094.040/154
ปกติ
29 ก.ค. 2557
 โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวล)
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินงบประมาณ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31 ก.ค. 2557
8207.
ศธ 04094.040/155
ปกติ
31 ก.ค. 2557
 โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวล)
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งบัญชีลงเวลาธุรการโรงเรียน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31 ก.ค. 2557
8206.
ศธ 04094.040/153
ปกติ
29 ก.ค. 2557
 โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวล)
ผอ.สพป.อย.2
 ขอเบิกเงินงบประมาณ ค่าเช่าบ้าน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31 ก.ค. 2557
8205.
ศธ 04094.040/156
ปกติ
31 ก.ค. 2557
 โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวล)
ผอ.สพป.อย.2
 ส่งเอกสารขอเบิกเงินพี่เลี้ยงเด็กพิการ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31 ก.ค. 2557