ข้อมูลบุคลากรสังกัด สพป.อย.2
นางสาวรินจีรา เผือกวัด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสามเรือน
วันเกิด : ปกปิดวันเดือนปีเกิด
ย้ายเข้ามาเมื่อ : 1 มิ.ย. 2537
วันเกษียณอายุ : 30 ก.ย. 2574