ข้อมูลบุคลากรสังกัด สพป.อย.2 -อำเภอ บางปะอิน
โรงเรียน วัดสามเรือน
 
 
ชื่อ - นามสกุล - ตำแหน่ง
1 .
นางสาวรินจีรา เผือกวัด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 .
นายปรียะฉัฐม์ ผาสุกะกุล
ครู
3 .
นางจรรยา ธีระเกตุ
ครู
4 .
นางสาวกรวรรณ รัตนสว่างภพ
ครูผู้ช่วย
5 .
นางสาวรวีพร ปุ่นอุดม
ครูผู้ช่วย