ข้อมูลบุคลากรสังกัด สพป.อย.2- อำเภอ บางปะอิน
วัดตลาด (อุดมวิทยา)นายบรรจง เป็ดทอง0818536606
วัดบ้านกลิ้งนายสำเริง ขันทอง
วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)นายสุรชาติ จรเสถียร0818392768
วัดยมนายสุเทพ ไทยประยูร0895470206
วัดลาดระโหงนางอัจฉรา คหินทพงศ์0819470785
เจ้าฟ้าสร้างนายไพศาล ราตรี035264044
บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)นายสฤษดิ์ เอี่ยมศิริ0899042921
วัดเชิงท่านายวิเชียร โพธิ์เขียว0860558034
วัดชุมพลนิกายารามนายผดุงศักดิ์ หงษ์ทอง0863792618
ชุมชนวัดกำแพงนายสุรชาติ ฉายสุวรรณ0898016116
ปราสาททองวิทยานายเพทาย บุญประคอง
วัดโพธิ์นายบุญธรรม ไวยมิตรา0815058432
วัดทำเลไทยโปรดสัตว์นายถวิล สวนขวัญ035287410
วัดบ้านสร้างนายศุภชัย บุญวัฒน์035231337
วัดทำใหม่นางสาววิไลวรรณ สรรพวัฒน์
วัดสามเรือนนางสาวรินจีรา เผือกวัด0895400767
ราษฎร์นิรมิตรนายนที พุ่มไสว0871200388
ราษฎร์บํารุงนายสันต์ อินชูรัญ01-9291123
วัดขนอนบ้านกรดนายเฉลียว สายพิน035264128
วัดสุทธิรุจิรารามนายพันธ์ศักดิ์ ศรีประสงค์0813049872
วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)นายธีระ ประชานิยม0819465385
เชียงรากน้อยนายไพศาล คาวีสินธุ์
วัดธรรมนาวานายจิรเดช หาธะนี0818536414
วัดเปรมปรีชานายสมหวัง สมบูรณ์
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมว่าที่ร้อยตรีไกรมาตร์ พันธ์อุดม0891763277
วัดบางเคียนนายสมบูรณ์ ภู่ระหงษ์035704130