สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 208 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเธงเธฑเธ”เน‚เธชเธ เธ“เน€เธˆเธ•เธดเธเธฒเธฃเธฒเธก::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.167/5 8 ม.ค. 2558 วัดโสภณเจติการาม   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลการสอนการงานพื้นฐานอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
2.
ศธ 04094.167/160 8 ม.ค. 2558 วัดโสภณเจติการาม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบกรอกรายชื่อบุคลากรทางการศึกษา นิเทศติดตามฯ  
3.
ศธ 04094.167/007 9 ม.ค. 2558 วัดโสภณเจติการาม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบกรอกรายละเอียดข้อมูลโรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม สพป. อยุธยา เขต 2 นิเทศติดตามฯ  
4.
ศธ 04094.167/พิเศษ 10 ก.พ. 2558 วัดโสภณเจติการาม   ผ.อ.สพป.อย.2   ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และลานกีฬาอเนกประสงค์ --ไม่กำหนด--  
5.
ศธ 04094.167/พิเศษ 12 ก.พ. 2558 วัดโสภณเจติการาม   ผ.อ.สพป.อย.2   ประกาศยกเลิก ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม --ไม่กำหนด--  
6.
ศธ 04094.167/พิเศษ 12 ก.พ. 2558 วัดโสภณเจติการาม   ผ.อ.สพป.อย.2   ประกาศปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม --ไม่กำหนด--  
7.
ศธ 04094.167/61 16 มี.ค. 2558 วัดโสภณเจติการาม   ผ.อ.สพป.อย.2   การสอบวัดความสามารถในการอ่านเขียน ป.1-6 นิเทศติดตามฯ  
8.
บันทึกข้อความ 22 มี.ค. 2558 วัดโสภณเจติการาม   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งความประสงค์ ของบประมาณ สร้างสนามฟุตบอล นโยบายและแผน  
9.
ศธ 04094.167/66 23 มี.ค. 2558 วัดโสภณเจติการาม   ผ.อ.สพป.อย.2   การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิเทศติดตามฯ  
10.
ศธ 04094.๑๖๗/๗๒ 27 มี.ค. 2558 วัดโสภณเจติการาม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายชื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองและวินิจฉัยเด็กพิเศษและการเขียนแผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล บริหารงานบุคคล  
11.
ศธ 04094.167/72 27 มี.ค. 2558 วัดโสภณเจติการาม   สพป.อย2   ส่งรายชื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองและวินิจฉัยเด็กพิเศษและการเขียนแผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล บริหารงานบุคคล  
12.
ศธ 04094.967 27 มี.ค. 2558 วัดโสภณเจติการาม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายชื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองและวินิจฉัยเด็กพิเศษและการเขียนแผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล บริหารงานบุคคล  
13.
ศธ 04094.167/82 24 เม.ย. 2558 วัดโสภณเจติการาม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งบัญชีรายชื่อโรงเรียนและจำนวนผู้เข้าอบรมฯ กรอบแนวคิด และแผนงานฯ นิเทศติดตามฯ  
14.
ศธ 04094.167/92 10 พ.ค. 2558 วัดโสภณเจติการาม   ผ.อ.สพป.อย.2   ประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนดีมีคุณภาพ (โรงเรียนคุณภาพ ๘ ดี ๔ นโยบายเด่น) นิเทศติดตามฯ  
15.
ศธ 04094.167/93 10 พ.ค. 2558 วัดโสภณเจติการาม   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนจากองค์การค้าของ สกสค. นโยบายและแผน  
16.
ศธ 04094.167/94 10 พ.ค. 2558 วัดโสภณเจติการาม   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผล นักเรียนนานาชาติ (PISA) นิเทศติดตามฯ  
17.
ศธ 04094.167/104 21 พ.ค. 2558 วัดโสภณเจติการาม   ผ.อ.สพป.อย.2   เข้าร่วมโครงการรักษาศีล ๕ นิเทศติดตามฯ  
18.
ศธ 04094.164/พิเศษ 22 พ.ค. 2558 วัดโสภณเจติการาม   ผ.อ.สพป.อย.2   รายชื่อ นร.เข้ารับการเข้าค่าย ผู้นำเยาวชน จิตอาสา นิเทศติดตามฯ  
ทั้งหมด 18 รายการ.