สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 48 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเธงเธฑเธ”เน‚เธชเธ เธ“เน€เธˆเธ•เธดเธเธฒเธฃเธฒเธก::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.167/5 8 ม.ค. 2558 วัดโสภณเจติการาม   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลการสอนการงานพื้นฐานอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
2.
ศธ 04094.167/160 8 ม.ค. 2558 วัดโสภณเจติการาม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบกรอกรายชื่อบุคลากรทางการศึกษา นิเทศติดตามฯ  
3.
ศธ 04094.167/007 9 ม.ค. 2558 วัดโสภณเจติการาม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบกรอกรายละเอียดข้อมูลโรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม สพป. อยุธยา เขต 2 นิเทศติดตามฯ  
4.
ศธ 04094.167/พิเศษ 10 ก.พ. 2558 วัดโสภณเจติการาม   ผ.อ.สพป.อย.2   ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และลานกีฬาอเนกประสงค์ --ไม่กำหนด--  
5.
ศธ 04094.167/พิเศษ 12 ก.พ. 2558 วัดโสภณเจติการาม   ผ.อ.สพป.อย.2   ประกาศยกเลิก ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม --ไม่กำหนด--  
6.
ศธ 04094.167/พิเศษ 12 ก.พ. 2558 วัดโสภณเจติการาม   ผ.อ.สพป.อย.2   ประกาศปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม --ไม่กำหนด--  
ทั้งหมด 6 รายการ.