สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 8 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเธงเธฑเธ”เธ•เธฅเธฒเธ”(เธญเธธเธ”เธกเธงเธดเธ—เธขเธฒ)::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.073/12 7 ม.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลโครงการพัฒนาคุณธรรม นิเทศติดตามฯ  
2.
ศธ 04094.073/19 13 ม.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู-อาจารย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
3.
ศธ 04094.073/19 13 ม.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู-อาจารย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
4.
ศธ 04094.073/19 13 ม.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู-อาจารย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(แก้ไข) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
5.
ศธ 04094.073/21 15 ม.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2558 อำนวยการ  
6.
ศธ 04094.073/27 29 ม.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน --ไม่กำหนด--  
7.
ศธ 04094.073/28 30 ม.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นิเทศติดตามฯ  
8.
ศธ 04094.073/35 4 ก.พ. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2558 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
9.
ศธ 04094.073/48 25 ก.พ. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บริหารงานบุคคล  
10.
ศธ 04094.073/48 25 ก.พ. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไข) บริหารงานบุคคล  
11.
ศธ 04094.073/60 26 ก.พ. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจรายชื่อครูที่สนใจเข้ารับการอบรมการเร่งรัดคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ นิเทศติดตามฯ  
12.
ศธ 04094.073/พิเศษ 27 ก.พ. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รูปอาคาร โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) นโยบายและแผน  
13.
ศธ 04094.073/60 9 มี.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจความขาดแคลนและต้องการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน นโยบายและแผน  
14.
ศธ 04094.073/62 10 มี.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเพื่อพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา นิเทศติดตามฯ  
15.
ศธ 04094.073/63 10 มี.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายยุวบรรณารักษ์ นิเทศติดตามฯ  
16.
ศธ 04094.073/69 16 มี.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การสอบวัดความสามารถในการอ่านเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นิเทศติดตามฯ  
17.
ศธ 04094.073/70 16 มี.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การประชุมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักเรียนเสริมสร้างความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชาติไทย นิเทศติดตามฯ  
18.
ศธ 04094.0401/6 18 มี.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   จัดสรรโควต้าเพิ่มกลุ่มเจ้าพระยา บริหารงานบุคคล  
19.
ศธ 04094.1 19 มี.ค. 2558 ???????(?????????)   ผ.อ.สพป.อย.2   ค่านิยมข้อที่1ศน.วันทนา นิเทศติดตามฯ  
20.
ศธ 04094.0401/8 23 มี.ค. 2558 ???????(?????????)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งจัดสรรโควต้าให้กับโรงเรียนในกลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มเติม บริหารงานบุคคล  
21.
ศธ 04094.073/78 24 มี.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองและวินิจฉัยเด็กพิเศษและการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล นิเทศติดตามฯ  
22.
ศธ 04094.073/81 25 มี.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการจัดกิจกรรม/โครงการของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 นิเทศติดตามฯ  
23.
ศธ 04094.073/ 22 เม.ย. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แก้ไขหมายเลขประชาชน นโยบายและแผน  
24.
ศธ 04094.073/106 24 เม.ย. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การหักภาษี ณ ที่จ่าย --ไม่กำหนด--  
25.
ศธ 04094.073/108 1 พ.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการจำหน่ายนักเรียน --ไม่กำหนด--  
26.
ศธ 04094.073/184 7 พ.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
27.
ศธ 04094.073/197 12 พ.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานข้อมูลครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 --ไม่กำหนด--  
28.
ศธ 04094.073/121 19 พ.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   นโยบายการปรับขนาดโรงเรียนให้เหมาะสม ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
29.
ศธ 04094.073/131 28 พ.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นิเทศติดตามฯ  
30.
ศธ 04094.073/128 1 มิ.ย. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งตัวอย่างโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและสรุปรายชื่อโครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
31.
ศธ 04094.073/133 2 มิ.ย. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นิเทศติดตามฯ  
32.
ศธ 04094.073/139 4 มิ.ย. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
33.
ศธ 04094.073/42 8 มิ.ย. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การสำรวจความประสงค์ในการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) นิเทศติดตามฯ  
34.
ศธ 04094.073/143 8 มิ.ย. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจรายชื่อประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการที่เกิด ปี พ.ศ. 2551 ที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2558 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
35.
ศธ 04094.073/144 9 มิ.ย. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2558 นิเทศติดตามฯ  
36.
ศธ 04094.073/145 9 มิ.ย. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2558 นิเทศติดตามฯ  
37.
ศธ 04094.073/147 11 มิ.ย. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่10 มิถุนายน 2558 บริหารงานบุคคล  
38.
ศธ 04094.073/147 11 มิ.ย. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) บริหารงานบุคคล  
39.
ศธ 04094.073/154 19 มิ.ย. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานสภาพการใช้สารเสพติด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
40.
ศธ 04094.073/192 30 มิ.ย. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานผลการประเมินนักเรียนพิการเรียนร่วม ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) นิเทศติดตามฯ  
41.
ศธ 04094.073/162 30 มิ.ย. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานผลการประเมินนักเรียนพิการเรียนร่วม ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) นิเทศติดตามฯ  
42.
ศธ 04094.073/163 30 มิ.ย. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การสอบถามการรับนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
43.
ศธ 04094.073/170 2 ก.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานข้อมูลเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและเงินรายได้สถานศึกษา ตรวจสอบภายใน  
44.
ศธ 04094.073/171 6 ก.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) และจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2558 นิเทศติดตามฯ  
45.
ศธ 04094.073/2 7 ก.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ตารางอบรมพลิกโฉมโรงเรียนเอกชน ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  
ทั้งหมด 45 รายการ.