สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 34 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเธงเธฑเธ”เธ•เธฅเธฒเธ”(เธญเธธเธ”เธกเธงเธดเธ—เธขเธฒ)::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.073/12 13 ม.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจความต้องการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Teacher) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2557 นิเทศติดตามฯ  
2.
ศธ 04094.073/21 20 ม.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบนิเทศติดตาม การส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของผู้บริหาร นิเทศติดตามฯ  
3.
ศธ 04094.073/21 20 ม.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบนิเทศติดตาม การส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของผู้บริหาร นิเทศติดตามฯ  
4.
ศธ 04094.073 20 ม.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของผู้บริหารสถานศึกษาและครู(ครูยุพิน) นิเทศติดตามฯ  
5.
ศธ 04094.073 20 ม.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของผู้บริหารสถานศึกษาและครู(ครูยุพิน) นิเทศติดตามฯ  
6.
ศธ 04094.073 20 ม.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของผู้บริหารสถานศึกษาและครู(ครูยุพิน) นิเทศติดตามฯ  
7.
ศธ 04094.073/ 20 ม.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของครูสมพิศ นิเทศติดตามฯ  
8.
ศธ 04094.073/22 22 ม.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูแต่ละสาขาวิชาเอก บริหารงานบุคคล  
9.
ศธ 04094.073/25 24 ม.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน นโยบายและแผน  
10.
ศธ 04094.073/26 28 ม.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การตรวจราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายและแผน  
11.
ศธ 04094.073/34 7 ก.พ. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๗ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
12.
ศธ 04094.073/36 7 ก.พ. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลครูจิตอาสา --ไม่กำหนด--  
13.
ศธ 04094.073/43 25 ก.พ. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การตรวจสอบระบบ Network ของโรงเรียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ  
14.
ศธ 04094.073/44 2 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครุููและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี ๑ บริหารงานบุคคล  
15.
ศธ 04094.073/48 3 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการอบรมสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
16.
ศธ 04094.073/ 3 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการรับนักเรียนประจำปี 2557 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
17.
ศธ 04094.073 3 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการรับนักเรียนประจำปี 2557 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
18.
ศธ 04094.073/54 5 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุมการแสดงมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย รวมใจถวายพ่อหลวง ครั้งที่ 9 นิเทศติดตามฯ  
19.
ศธ 04094.073/57 7 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
20.
ศธ 04094.073/59 13 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดงานมหกรรมการศึกษา อยุธยา สู่อาเซียน ครั้งที่ 3 นิเทศติดตามฯ  
21.
ศธ 04094.073/พิเศษ 16 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ชุมนุมรอบกองไฟ ส่งให้สุเทพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
22.
ศธ 04094.073/61 17 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการการศึกษาพิเศษ --ไม่กำหนด--  
23.
ศธ 04094.073/65 18 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นิเทศติดตามฯ  
24.
ศธ 04094.073/68 18 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ นิเทศติดตามฯ  
25.
ศธ 04094.073/พิเศษ 25 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   งานวิจัยครูยุพิน นิเทศติดตามฯ  
26.
ศธ 04094.073/พิเศษ 31 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ปกวิจัย ครูยุพิน วัดตลาด นิเทศติดตามฯ  
27.
ศธ 04094.073/พิเศษ 31 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ปกวิจัย ครูยุพิน วัดตลาด นิเทศติดตามฯ  
28.
ศธ 04094.073/พิเศษ 31 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ปกวิจัย ครูยุพิน วัดตลาด นิเทศติดตามฯ  
29.
ศธ 04094.073/76 2 เม.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งโครงการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ศน.ชนิดา นิเทศติดตามฯ  
30.
ศธ 04094.073/75 2 เม.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบประมาณปรับปรุงห้องวิชาการงบโรงเรียนดีศรีตำบล นโยบายและแผน  
31.
ศธ 04094.073/พิเศษ 3 เม.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบกรอกจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 (วัดตลาด) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
32.
ศธ 04094.073/84 4 เม.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก นิเทศติดตามฯ  
33.
ศธ 04094.073/84 4 เม.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก(แก้ไข) นิเทศติดตามฯ  
34.
ศธ 04094.073/85 17 เม.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการจำหน่ายนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ทั้งหมด 34 รายการ.