สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 14 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเธงเธฑเธ”เธ•เธฅเธฒเธ”(เธญเธธเธ”เธกเธงเธดเธ—เธขเธฒ)::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.073/12 7 ม.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลโครงการพัฒนาคุณธรรม นิเทศติดตามฯ  
2.
ศธ 04094.073/19 13 ม.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู-อาจารย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
3.
ศธ 04094.073/19 13 ม.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู-อาจารย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
4.
ศธ 04094.073/19 13 ม.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู-อาจารย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(แก้ไข) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
5.
ศธ 04094.073/21 15 ม.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2558 อำนวยการ  
6.
ศธ 04094.073/27 29 ม.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน --ไม่กำหนด--  
7.
ศธ 04094.073/28 30 ม.ค. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นิเทศติดตามฯ  
8.
ศธ 04094.073/35 4 ก.พ. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2558 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
9.
ศธ 04094.073/48 25 ก.พ. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บริหารงานบุคคล  
10.
ศธ 04094.073/48 25 ก.พ. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไข) บริหารงานบุคคล  
11.
ศธ 04094.073/60 26 ก.พ. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจรายชื่อครูที่สนใจเข้ารับการอบรมการเร่งรัดคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ นิเทศติดตามฯ  
12.
ศธ 04094.073/พิเศษ 27 ก.พ. 2558 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รูปอาคาร โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) นโยบายและแผน  
ทั้งหมด 12 รายการ.