สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 20 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเธงเธฑเธ”เธ•เธฅเธฒเธ”(เธญเธธเธ”เธกเธงเธดเธ—เธขเธฒ)::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.073/12 13 ม.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจความต้องการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Teacher) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2557 นิเทศติดตามฯ  
2.
ศธ 04094.073/21 20 ม.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบนิเทศติดตาม การส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของผู้บริหาร นิเทศติดตามฯ  
3.
ศธ 04094.073/21 20 ม.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบนิเทศติดตาม การส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของผู้บริหาร นิเทศติดตามฯ  
4.
ศธ 04094.073 20 ม.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของผู้บริหารสถานศึกษาและครู(ครูยุพิน) นิเทศติดตามฯ  
5.
ศธ 04094.073 20 ม.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของผู้บริหารสถานศึกษาและครู(ครูยุพิน) นิเทศติดตามฯ  
6.
ศธ 04094.073 20 ม.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของผู้บริหารสถานศึกษาและครู(ครูยุพิน) นิเทศติดตามฯ  
7.
ศธ 04094.073/ 20 ม.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของครูสมพิศ นิเทศติดตามฯ  
8.
ศธ 04094.073/22 22 ม.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูแต่ละสาขาวิชาเอก บริหารงานบุคคล  
9.
ศธ 04094.073/25 24 ม.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน นโยบายและแผน  
10.
ศธ 04094.073/26 28 ม.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การตรวจราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายและแผน  
11.
ศธ 04094.073/34 7 ก.พ. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๗ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
12.
ศธ 04094.073/36 7 ก.พ. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลครูจิตอาสา --ไม่กำหนด--  
13.
ศธ 04094.073/43 25 ก.พ. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การตรวจสอบระบบ Network ของโรงเรียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ  
14.
ศธ 04094.073/44 2 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครุููและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี ๑ บริหารงานบุคคล  
15.
ศธ 04094.073/48 3 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการอบรมสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
16.
ศธ 04094.073/ 3 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการรับนักเรียนประจำปี 2557 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
17.
ศธ 04094.073 3 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการรับนักเรียนประจำปี 2557 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
18.
ศธ 04094.073/54 5 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุมการแสดงมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย รวมใจถวายพ่อหลวง ครั้งที่ 9 นิเทศติดตามฯ  
19.
ศธ 04094.073/57 7 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
20.
ศธ 04094.073/59 13 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดงานมหกรรมการศึกษา อยุธยา สู่อาเซียน ครั้งที่ 3 นิเทศติดตามฯ  
21.
ศธ 04094.073/พิเศษ 16 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ชุมนุมรอบกองไฟ ส่งให้สุเทพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
22.
ศธ 04094.073/61 17 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการการศึกษาพิเศษ --ไม่กำหนด--  
23.
ศธ 04094.073/65 18 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นิเทศติดตามฯ  
24.
ศธ 04094.073/68 18 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ นิเทศติดตามฯ  
25.
ศธ 04094.073/พิเศษ 25 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   งานวิจัยครูยุพิน นิเทศติดตามฯ  
26.
ศธ 04094.073/พิเศษ 31 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ปกวิจัย ครูยุพิน วัดตลาด นิเทศติดตามฯ  
27.
ศธ 04094.073/พิเศษ 31 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ปกวิจัย ครูยุพิน วัดตลาด นิเทศติดตามฯ  
28.
ศธ 04094.073/พิเศษ 31 มี.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ปกวิจัย ครูยุพิน วัดตลาด นิเทศติดตามฯ  
29.
ศธ 04094.073/76 2 เม.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งโครงการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ศน.ชนิดา นิเทศติดตามฯ  
30.
ศธ 04094.073/75 2 เม.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบประมาณปรับปรุงห้องวิชาการงบโรงเรียนดีศรีตำบล นโยบายและแผน  
31.
ศธ 04094.073/พิเศษ 3 เม.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบกรอกจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 (วัดตลาด) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
32.
ศธ 04094.073/84 4 เม.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก นิเทศติดตามฯ  
33.
ศธ 04094.073/84 4 เม.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก(แก้ไข) นิเทศติดตามฯ  
34.
ศธ 04094.073/85 17 เม.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการจำหน่ายนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
35.
ศธ 04094.073/95 16 พ.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจความต้องการรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและรายการชุดฝึกทักษะนักเรียน ปีงบประมาณ 2557 --ไม่กำหนด--  
36.
ศธ 04094.073/100 20 พ.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบกรอกข้อมูลครู นักเรียน และห้องเรียนสำหรับทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557 นโยบายและแผน  
37.
ศธ 04094.073/101 20 พ.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล นิเทศติดตามฯ  
38.
ศธ 04094.073/107 3 มิ.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรม “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” --ไม่กำหนด--  
39.
ศธ 04094.073/117 5 มิ.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม นิเทศติดตามฯ  
40.
ศธ 04094.073/121 10 มิ.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการสำรวจความต้องการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน นิเทศติดตามฯ  
41.
ศธ 04094.073/125 16 มิ.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ   การอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก --ไม่กำหนด--  
42.
ศธ 04094.073/125 16 มิ.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ   การอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก --ไม่กำหนด--  
43.
ศธ 04094.073/126 16 มิ.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557 บริหารงานบุคคล  
44.
ศธ 04094.073/130 17 มิ.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบสรุปผลข้อมูลคุณลักษณะนักเรียนตามหลักสูตร อำนวยการ  
45.
ศธ 04094.073/132 18 มิ.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ ๑๘ ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาพของนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
46.
ศธ 04094.073/134 19 มิ.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินโครงการตรวจคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตาระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
47.
ศธ 04094.พิเศษ 23 มิ.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายชื่อผู้เข้าอบรมการคัดกรอง --ไม่กำหนด--  
48.
ศธ 04094.073 24 มิ.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 นโยบายและแผน  
49.
ศธ 04094.073/149 3 ก.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รับรายงานตัวข้าราชการครูย้ายมาดำรงตำแหน่ง บริหารงานบุคคล  
50.
ศธ 04094.073/150 3 ก.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา บริหารงานบุคคล  
51.
ศธ 04094.073/151 3 ก.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประจำปี 2557 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
52.
ศธ 04094.073/152 4 ก.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553 – 2555 บริหารงานบุคคล  
53.
ศธ 04094.073/152 4 ก.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553 – 2555 บริหารงานบุคคล  
54.
ศธ 04094.073/พิเศษ 9 ก.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายชื่อครูโรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) นิเทศติดตามฯ  
55.
ศธ 04094.073/153 9 ก.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
56.
ศธ 04094.073/153 9 ก.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
57.
ศธ 04094.073/154 10 ก.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย นิเทศติดตามฯ  
58.
ศธ 04094.073/156 17 ก.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แต่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มเติม ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
59.
ศธ 04094.073/159 18 ก.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการอบรมครูแกนนำพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
60.
ศธ 04094.073/165 25 ก.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) นโยบายและแผน  
61.
ศธ 04094.073/167 30 ก.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มเติม ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
62.
ศธ 04094.073168 30 ก.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานผลการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ นิเทศติดตามฯ  
63.
ศธ 04094.073/167 30 ก.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มเติม ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
64.
ศธ 04094.073/169 30 ก.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งใบสมัครสารานุกรม ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
65.
ศธ 04094.073/170 30 ก.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า --เลือกกลุ่มงาน--  
66.
ศธ 04094.073/177 31 ก.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งรายชื่อการอบรมปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน นิเทศติดตามฯ  
67.
ศธ 04094.073/173 4 ส.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 นิเทศติดตามฯ  
68.
ศธ 04094.073/พิเศษ 9 ส.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ นโยบายและแผน  
69.
ศธ 04094.073/193 25 ส.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ บริหารงานบุคคล  
70.
ศธ 04094.073/194 25 ส.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2557 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
71.
ศธ 04094.073/194 25 ส.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน “สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
72.
ศธ 04094.073/195 29 ส.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557) บริหารงานบุคคล  
73.
ศธ 04094.073/201 1 ก.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ตรวจสอบจำนวนข้าราชการ กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2557และวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ บริหารงานบุคคล  
74.
ศธ 04094.073/202 1 ก.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล บริหารงานบุคคล  
75.
ศธ 04094.073/204 2 ก.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการดำเนินการโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล นิเทศติดตามฯ  
76.
ศธ 04094.073/213 5 ก.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินการประเมินตนเองด้านการจัดการคุณภาพอาหารและโภชนาการของโรงเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
77.
ศธ 04094.073/217 12 ก.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบเพื่อรับป้ายโรงเรียนรักษาศีล 5 นิเทศติดตามฯ  
78.
ศธ 04094.073/217 12 ก.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบเพื่อรับป้ายโรงเรียนรักษาศีล 5 นิเทศติดตามฯ  
79.
ศธ 04094.073/217 12 ก.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบเพื่อรับป้ายโรงเรียนรักษาศีล 5 นิเทศติดตามฯ  
80.
ศธ 04094.073/217 12 ก.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบเพื่อรับป้ายโรงเรียนรักษาศีล 5 นิเทศติดตามฯ  
81.
ศธ 04094.073/218 16 ก.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย อำนวยการ  
82.
ศธ 04094.073/221 22 ก.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม นิเทศติดตามฯ  
83.
ศธ 04094.073/222 22 ก.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม นิเทศติดตามฯ  
84.
ศธ 04094.073/226 22 ก.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ตรวจสอบจำนวนนักเรียนและกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นิเทศติดตามฯ  
85.
ศธ 04094.073/227 23 ก.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อก้าวไปสู่พลเมืองอาเซียน นิเทศติดตามฯ  
86.
ศธ 04094.073/228 23 ก.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอริยะสร้างได้...ในโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี 2557 นิเทศติดตามฯ  
87.
ศธ 04094.073/228 24 ก.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอริยะสร้างได้...ในโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม) นิเทศติดตามฯ  
88.
ศธ 04094.0732317 25 ก.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม“ค่านิยม 12 ประการ” นิเทศติดตามฯ  
89.
ศธ 04094.073/239 8 ต.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปี 2557 นโยบายและแผน  
90.
ศธ 04094.073/240 15 ต.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบมุ่งภาษาประสบการณ์ทางภาษา (CEL) นิเทศติดตามฯ  
91.
ศธ 04094.073/243 28 ต.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูล อำนวยการ  
92.
ศธ 04094.073/258 5 พ.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   นิเทศการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นิเทศติดตามฯ  
93.
ศธ 04094.073/259 5 พ.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   เสนอรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบของการจัดสอบ O-NET และ NT ปีการศึกษา 2557 --ไม่กำหนด--  
94.
ศธ 04094.073/252 11 พ.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ของสถานศึกษา นโยบายและแผน  
95.
ศธ 04094.073/255 12 พ.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนทำหน้าที่ควบคุมการแสดง นิเทศติดตามฯ  
96.
ศธ 04094.073/256 13 พ.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง และสภาพปัญหาของนักเรียน นิเทศติดตามฯ  
97.
ศธ 04094.073 24 พ.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   กรรมการคุมสอบ NT ป.3 กลุ่มเจ้าพระยา นิเทศติดตามฯ  
98.
ศธ 04094.073/ 25 พ.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   กรรมการคุมสอบ NT นิเทศติดตามฯ  
99.
ศธ 04094.073/257 25 พ.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา นิเทศติดตามฯ  
100.
ศธ 04094.073/258 26 พ.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
101.
ศธ 04094.073/258 26 พ.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙(แก้ไข) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
102.
ศธ 04094.073/พิเศษ 27 พ.ย. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   กรรมการคุมสอบ NT ป.3 กลุ่มเจ้าพระยา(ใหม่) นิเทศติดตามฯ  
103.
ศธ 04094.073/266 2 ธ.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง --ไม่กำหนด--  
104.
ศธ 04094.073/272 12 ธ.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลครูผู้สอนปฐมวัยในสถานศึกษา ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาวิชาปฐมวัย บริหารงานบุคคล  
105.
ศธ 04094.073/274 15 ธ.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นโยบายและแผน  
106.
ศธ 04094.073/275 15 ธ.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดทำสมุดบันทึก สพป.อย.๒ นโยบายและแผน  
107.
ศธ 04094.073/278 18 ธ.ค. 2557 วัดตลาด(อุดมวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ผลการสอบ Pre O-NET --ไม่กำหนด--  
ทั้งหมด 107 รายการ.