สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 66 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเธ›เธฃเธฐเธชเธดเธ—เธ˜เธดเนŒเธงเธดเธ—เธขเธฒ::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.027/2 15 ม.ค. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจการสั่งจองแบบประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบปพ.) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นิเทศติดตามฯ  
2.
ศธ 04094.027/3 21 ม.ค. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูแต่ละสาขาวิชาเอก บริหารงานบุคคล  
3.
ศธ 04094.027/8 11 ก.พ. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   การตรวจราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายและแผน  
4.
ศธ 04094.027/8 11 ก.พ. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   การตรวจราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายและแผน  
5.
ศธ 04094.027/9 20 ก.พ. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
6.
ศธ 04094.027/พิเศษ 2 เม.ย. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลนักเรียนจบ ปีการศึกษา 2556 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
7.
ศธ 04094.027/17 16 เม.ย. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการจำหน่ายนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
8.
ศธ 04094.027/25 17 พ.ค. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู บริหารงานบุคคล  
9.
ศธ 04094.027/31 17 มิ.ย. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจจำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียนที่สอนอิสลามศึกษา นโยบายและแผน  
10.
ศธ 04094.027/32 18 มิ.ย. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูล อำนวยการ  
11.
ศธ 04094.027/36 1 ก.ค. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 นโยบายและแผน  
12.
ศธ 04094.027/37 1 ก.ค. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
13.
ศธ 04094.027/38 2 ก.ค. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา บริหารงานบุคคล  
14.
ศธ 04094.027/31 17 มิ.ย. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจจำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียนที่สอนอิสลามศึกษา นโยบายและแผน  
15.
ศธ 04094.027/40 29 ก.ค. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า นโยบายและแผน  
16.
ศธ 04094.027/41 29 ก.ค. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการอบรมครูแกนนำพัฒนาทักษะชีวิตกพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
17.
ศธ 04094.027/43 31 ก.ค. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งรายชื่อครูที่เข้าอบรมปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน นิเทศติดตามฯ  
18.
ศธ 04094.027/42 31 ก.ค. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) นโยบายและแผน  
19.
ศธ 04094.027/44 8 ส.ค. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่ ๓(๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
20.
ศธ 04094.027/49 2 ก.ย. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   การรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
21.
ศธ 04094.027/44 1 ก.ย. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   แก้ไข การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) บริหารงานบุคคล  
22.
ศธ 04094.027/50 5 ก.ย. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินการประเมินตนเองด้านการจัดการคุณภาพอาหารและโภชนาการของโรงเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
23.
ศธ 04094.027/53 17 ก.ย. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินการขยายผลโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบคร้วฯ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
24.
ศธ 04094.]027/56 2 ต.ค. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความร่วมมือตรวจสอบจำนวนนักเรียนและกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นิเทศติดตามฯ  
25.
ศธ 04094.027/60 7 ต.ค. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   การติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปี 2557 นโยบายและแผน  
26.
ศธ 04094.027/63 6 พ.ย. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   แผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
27.
ศธ 04094.027/64 7 พ.ย. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ของสถานศึกษา นโยบายและแผน  
28.
ศธ 04094.027/65 10 พ.ย. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจขัอมูลนักเรียนอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง และสภาพปัญหาของนักเรียน นิเทศติดตามฯ  
29.
ศธ 04094.027/65 11 พ.ย. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลสมาชิก สพค. และ ชพศ บริหารงานบุคคล  
30.
ศธ 04094.027/104 11 ธ.ค. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดทำสมุดบันทึก สพป.อย.๒ บริหารงานบุคคล  
31.
ศธ 04094.027/74 18 ธ.ค. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   การประเมินโดยใช้ข้อสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นิเทศติดตามฯ  
32.
ศธ 04094.027/75 18 ธ.ค. 2557 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   สั่งซื้อเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ทั้งหมด 32 รายการ.