สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 144 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเธ›เธฃเธฐเธชเธดเธ—เธ˜เธดเนŒเธงเธดเธ—เธขเธฒ::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.027/4 14 ม.ค. 2558 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อำนวยการ  
2.
ศธ 04094.027/8 4 ก.พ. 2558 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นิเทศติดตามฯ  
3.
ศธ 04094.027/10 12 ก.พ. 2558 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลัง ในสถานศึกษาที่มีนักเรียนต่ำกว่า ๖๐ คน หรือสถานศึกษาที่มีนักเรียนไม่ครบชั้นเรียน บริหารงานบุคคล  
4.
ศธ 04094.027/13 5 มี.ค. 2558 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจความต้องการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน นโยบายและแผน  
5.
ศธ 04094.027/15 9 มี.ค. 2558 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   สั่งจองเสื้อตราสัญลักษณ์ อำนวยการ  
6.
ศธ 04094.027/16 9 มี.ค. 2558 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเพื่อพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา นิเทศติดตามฯ  
7.
ศธ 04094.027/17 11 มี.ค. 2558 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   ประชาสัมพันธ์การจัดงานปั่นจักรยานการกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บริหารงานบุคคล  
8.
ศธ 04094.027/18 11 มี.ค. 2558 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   การประชุมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักเรียนเสริมสร้างความเป็นไทยและเอกลักษณ์ ชาติไทย นิเทศติดตามฯ  
9.
ศธ 04094.027/18 11 มี.ค. 2558 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   แก้ไข การประชุมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักเรียนเสริมสร้างความเป็นไทยและเอกลักษณ์ ชาติไทย นิเทศติดตามฯ  
10.
ศธ 04094.027/19 12 มี.ค. 2558 ประสิทธิ์วิทยา   ผ.อ.สพป.อย.2   การสอบวัดความสามารถในการอ่านเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ นิเทศติดตามฯ  
ทั้งหมด 10 รายการ.