สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 17 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเน„เธ—เธขเธฃเธฑเธเธงเธดเธ—เธขเธฒ2(เธงเธฑเธ”เธŠเน‰เธฒเธ‡เนƒเธซเธเนˆ)::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.012.05 8 ม.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขออนุญาตสั่งซื้อเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
2.
ศธ 04094.012.05 8 ม.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขออนุญาตสั่งซื้อเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
3.
ศธ 04094.012.07 9 ม.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การขอแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง นิเทศติดตามฯ  
4.
ศธ 04094.012.09 15 ม.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งความต้องการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(Teacher’s Kit) นิเทศติดตามฯ  
5.
ศธ 04094.012.12 21 ม.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจอัตรากำลังข้าราชการครุแต่ละสาขาวิชาเอก บริหารงานบุคคล  
6.
ศธ 04094.012..14 22 ม.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   สั่งจองแบบประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบปพ.) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นิเทศติดตามฯ  
7.
ศธ 04094.012.17 24 ม.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน นโยบายและแผน  
8.
ศธ 04094.พิเศษ 24 ม.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของผู้บริหารสถานศึกษาและครู นิเทศติดตามฯ  
9.
ศธ 04094.012.19 24 ม.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบนิเทศ ติดตามการส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ระยะที่ ๑ นิเทศติดตามฯ  
10.
ศธ 04094.012.21 27 ม.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แก้ไขชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนาม นิเทศติดตามฯ  
11.
ศธ 04094.012.23 4 ก.พ. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน อำนวยการ  
12.
ศธ 04094.012.24 6 ก.พ. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ระยะที่ ๑ นิเทศติดตามฯ  
13.
ศธ 04094.012.25 12 ก.พ. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ระยะที่ ๒ นิเทศติดตามฯ  
14.
ศธ 04094.012.30 25 ก.พ. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งขอใช้บริการตรวจสอบระบบ Network ของโรงเรียน --เลือกกลุ่มงาน--  
15.
ศธ 04094.012.31 25 ก.พ. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการอบรมสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
16.
ศธ 04094.012.32 26 ก.พ. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
17.
ศธ 04094.012.34 3 มี.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอรับการสนับสนุนโครงการ Cyber Kids Plus นโยบายและแผน  
18.
ศธ 04094.012.35 4 มี.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการปฎิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน อำนวยการ  
19.
ศธ 04094.012/36 4 มี.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา บริหารงานบุคคล  
20.
ศธ 04094.012/37 4 มี.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุมการแสดงมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย นิเทศติดตามฯ  
21.
ศธ 04094.012/42 13 มี.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจรายชื่อครูที่ต้องการเข้ารับการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นิเทศติดตามฯ  
22.
ศธ 04094.012.พิเศษ 19 มี.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   เรื่อง ส่งแบบนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ระยะที่ ๒ นิเทศติดตามฯ  
23.
ศธ 04094.0000 20 มี.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   นัทสุมน (พี่หมู)   แบบสำรวจความต้องการของนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
24.
ศธ 04094.012/51 27 มี.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายงานการประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ นิเทศติดตามฯ  
25.
ศธ 04094.012/52 27 มี.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
26.
ศธ 04094.012/60 1 เม.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอเปลี่ยนแปลงการหักภาษี ณ ที่ จ่าย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
27.
ศธ 04094.012/61 1 เม.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ อำนวยการ  
28.
ศธ 04094.012/62 8 เม.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ นิเทศติดตามฯ  
29.
ศธ 04094.012/62 8 เม.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ (แก้ไข) นิเทศติดตามฯ  
30.
ศธ 04094.012/63 9 เม.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลนักเรียนจบ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
31.
ศธ 04094.012/65 11 เม.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรา่ยชื่อสมัครเข้ารับการอบรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก นิเทศติดตามฯ  
32.
ศธ 04094.66 30 เม.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แผนบูรณาการจัดการเรียนรู้คุณธรรมค้ำจุนโลก (มัธยมศึกษาปีที่ 1) นิเทศติดตามฯ  
33.
ศธ 04094.012/73 30 เม.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แผนบูรณาการจัดการเรียนรู้คุณธรรมค้ำจุนโลก (มัธยมศึกษาปีที่ 1) (แก้ไขเลขนำส่ง) นิเทศติดตามฯ  
34.
ศธ 04094.012/84 12 พ.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ (ตอนต้น ตอนกลางและตอนปลาย) นิเทศติดตามฯ  
35.
ศธ 04094.012/89 19 พ.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งข้อมูลสำรวจความต้องการรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและรายการชุดฝึกทักษะนักเรียน ปีงบประมาณ 2557 นโยบายและแผน  
36.
ศธ 04094.๙๐ 20 พ.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู บริหารงานบุคคล  
37.
ศธ 04094.012/92 20 พ.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งการกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นโยบายและแผน  
38.
ศธ 04094.012/91 20 พ.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู(แก้ไขเลขนำส่งจาก90เป็น91และข้อมูล) บริหารงานบุคคล  
39.
ศธ 04094.012/91 21 พ.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู(ฉบับสมบูรณ์) บริหารงานบุคคล  
40.
ศธ 04094.012/100 30 พ.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการศีลธรรมนำชีวิต นิเทศติดตามฯ  
41.
ศธ 04094.012/105 5 มิ.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งรายชื่อประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นิเทศติดตามฯ  
42.
ศธ 04094.012/107 9 มิ.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมโครงการตรวจคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตาระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
43.
ศธ 04094.012/108 10 มิ.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งใบสมัครโครงการ Read Thailand นิเทศติดตามฯ  
44.
ศธ 04094.012/110 10 มิ.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งผลการรับนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
45.
ศธ 04094.012/112 10 มิ.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งโครงการสำรวจความต้องการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน นิเทศติดตามฯ  
46.
ศธ 04094.012/117 12 มิ.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
47.
ศธ 04094.012/122 18 มิ.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบกรอกข้อมูลของผู้เข้าประชุมระดับประถมศึกษา นิเทศติดตามฯ  
48.
ศธ 04094.012/125 19 มิ.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินโครงการตรวจคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตาระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
49.
ศธ 04094.012/122 20 มิ.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา : การเรียนรู้ภาษาโดยเน้นการสื่อสาร นิเทศติดตามฯ  
50.
ศธ 04094.012/130 23 มิ.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการกรอกข้อมูลโรงเรียน อำนวยการ  
51.
ศธ 04094.012/131 23 มิ.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ ๑๘ ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาพของนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
52.
ศธ 04094.012/122 25 มิ.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา : การเรียนรู้ภาษาโดยเน้นการสื่อสาร(เพิ่มเติม) นิเทศติดตามฯ  
53.
ศธ 04094.139 25 มิ.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบสำรวจอุปกรณ์ดาวเทียมโรงเรียน นโยบายและแผน  
54.
ศธ 04094.012/143 1 ก.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา บริหารงานบุคคล  
55.
ศธ 04094.012/145 1 ก.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ นโยบายและแผน  
56.
ศธ 04094.012/150 8 ก.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งรายชื่อครูเข้าอบรมด้านบรูณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา นิเทศติดตามฯ  
57.
ศธ 04094.012/151 9 ก.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ นโยบายและแผน  
58.
ศธ 04094.012/153 15 ก.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การสำรวจข้อมูลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
59.
ศธ 04094.012/149 15 ก.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งรายชื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ นิเทศติดตามฯ  
60.
ศธ 04094.012/161 28 ก.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการอบรมครูแกนนำพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
61.
ศธ 04094.012/162 29 ก.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ตอบรับการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ นิเทศติดตามฯ  
62.
ศธ 04094.012/163 29 ก.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่ ๓(๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
63.
ศธ 04094.012/168 31 ก.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค นโยบายและแผน  
64.
ศธ 04094.012/172 1 ส.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งรายชื่อการอบรมปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน นิเทศติดตามฯ  
65.
ศธ 04094.พิเศษ 4 ส.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งรายชื่อครูเข้าอบรมด้านบรูณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (ไทยรัฐวิทยา๒) นิเทศติดตามฯ  
66.
ศธ 04094.012/163 7 ส.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่ ๓(๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
67.
ศธ 04094.012/183 14 ส.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งรายชื่ออบรมระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC E-office) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ  
68.
ศธ 04094.012/195 22 ส.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายชื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ บริหารงานบุคคล  
69.
ศธ 04094.พิเศษ 2 ก.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   เพิ่มเติมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
70.
ศธ 04094.พิเศษ 2 ก.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   เพิ่มเติมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
71.
ศธ 04094.201 3 ก.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล บริหารงานบุคคล  
72.
ศธ 04094.200 3 ก.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา บริหารงานบุคคล  
73.
ศธ 04094.พิเศษ 8 ก.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน --ไม่กำหนด--  
74.
ศธ 04094.พิเศษ 11 ก.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   สั่งซื้อดีวีดีภาพยนตร์ศรีธนญชัย ๕๕๕+ อำนวยการ  
75.
ศธ 04094.12/206 11 ก.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายชื่อเข้าอบรมการใช้งานเครืองคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูชั้นมัธยมปีที่ 1 บริหารงานบุคคล  
76.
ศธ 04094.208 22 ก.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอันตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน --เลือกกลุ่มงาน--  
77.
ศธ 04094.208 22 ก.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอันตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน --เลือกกลุ่มงาน--  
78.
ศธ 04094.212 25 ก.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน --ไม่กำหนด--  
79.
ศธ 04094.220 7 ต.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปี 2557 นโยบายและแผน  
80.
ศธ 04094.012/221 10 ต.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความร่วมมือตรวจสอบและกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ที่ 3 ส่งทาง e-office นิเทศติดตามฯ  
81.
ศธ 04094.012/222 13 ต.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การยืนยันเพื่อเข้ารับการประเมินความรู้และความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส นิเทศติดตามฯ  
82.
ศธ 04094.012/223 20 ต.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ติดตามการนำไปใช้ของเอกสาร "เรื่อง เทคนิคการให้คำปรึกษา : การนำไปใช้" ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
83.
ศธ 04094.012/225 20 ต.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูล อำนวยการ  
84.
ศธ 04094.012/224 20 ต.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การสำรวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถานศึกษา นิเทศติดตามฯ  
85.
ศธ 04094.012/227 24 ต.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาเพิ่มเติม นโยบายและแผน  
86.
ศธ 04094.012/227 24 ต.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาเพิ่มเติม แก้ไข นโยบายและแผน  
87.
ศธ 04094.012/227 24 ต.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาเพิ่มเติม แก้ไข 2 นโยบายและแผน  
88.
ศธ 04094.012/227 24 ต.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาเพิ่มเติม แก้ไข 2 นโยบายและแผน  
89.
ศธ 04094.012/239 14 พ.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอรายชื่อโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ นิเทศติดตามฯ  
90.
ศธ 04094.012/240 14 พ.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง และสภาพปัญหาของนักเรียน นิเทศติดตามฯ  
91.
ศธ 04094.012/242 15 พ.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนทำหน้าที่ควบคุมการแสดงกิจกรรมเฉลิมพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช "มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย รวมใจถวายพ่อหลางครั้งที่ 10 นิเทศติดตามฯ  
92.
ศธ 04094.012/246 24 พ.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอเชิญเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ (Undo) บริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
93.
ศธ 04094.พิเศษ 27 พ.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ฝ่ายการเงิน   ใบเสนอราคาค่าใช้จ่ายการจัดทำเวที ใหญ่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
94.
ศธ 04094.012/250 27 พ.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนทำหน้าที่ควบคุมการแสดงกิจกรรมเฉลิมพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช "มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย รวมใจถวายพ่อหลางครั้งที่ 10 เพิ่มเติม นิเทศติดตามฯ  
95.
ศธ 04094.012/253 28 พ.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2557 (พิการเรียนรวม) นโยบายและแผน  
96.
ศธ 04094.012/250 1 ธ.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนทำหน้าที่ควบคุมการแสดงกิจกรรมเฉลิมพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช "มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย รวมใจถวายพ่อหลางครั้งที่ 10 (แก้ไข) นิเทศติดตามฯ  
97.
ศธ 04094.012/250 1 ธ.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนทำหน้าที่ควบคุมการแสดงกิจกรรมเฉลิมพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช "มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย รวมใจถวายพ่อหลางครั้งที่ 10 (แก้ไข) นิเทศติดตามฯ  
98.
ศธ 04094.012/253 1 ธ.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2557 (พิการเรียนรวม) ฉบับแก่ไข นิเทศติดตามฯ  
99.
ศธ 04094.พิเศษ 9 ธ.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
100.
ศธ 04094.พิเศษ 9 ธ.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   กล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แก้ไข ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
101.
ศธ 04094.พิเศ 9 ธ.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   กล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แก้ไข ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
102.
ศธ 04094.012/259 15 ธ.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดทำสมุดบันทึก สพย.2 นิเทศติดตามฯ  
ทั้งหมด 102 รายการ.