สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 232 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเน„เธ—เธขเธฃเธฑเธเธงเธดเธ—เธขเธฒ2(เธงเธฑเธ”เธŠเน‰เธฒเธ‡เนƒเธซเธเนˆ)::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.012/005 8 ม.ค. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขออนุญาตสั่งซื้อเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
2.
ศธ 04094.012/012 15 ม.ค. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนการงานพื้นฐานอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (โรงเรียนขยายโอกาส) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
3.
ศธ 04094.014 19 ม.ค. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การสัมมนาโครงการแนะแนวอาชีพกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ นิเทศติดตามฯ  
4.
ศธ 04094.012/017 5 ก.พ. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2558 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
5.
ศธ 04094.012/022 20 ก.พ. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความร่วมมือสั่งจองเสื้อตราสัญลักษณ์ อำนวยการ  
6.
ศธ 04094.012/021 23 ก.พ. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเชิงปฏิบ้ติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา นิเทศติดตามฯ  
7.
ศธ 04094.012/025 25 ก.พ. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจรายชื่อครที่สนในเข้ารับการอบรมการเร่งรัดคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และการพัฒนาครูสู่กรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ นิเทศติดตามฯ  
8.
ศธ 04094.012/06 26 ก.พ. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษาครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๘) บริหารงานบุคคล  
9.
ศธ 04094.012/02 26 ก.พ. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษาครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๘) แก้ไข บริหารงานบุคคล  
10.
ศธ 04094.012/029 3 มี.ค. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งส่งคะแนนการฝึกทักษะการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินนักเรียนแบบ PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นิเทศติดตามฯ  
11.
ศธ 04094.012/031 5 มี.ค. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจความขาดแคลนและต้องการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน นโยบายและแผน  
12.
ศธ 04094.012/034 10 มี.ค. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเพื่อพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา นิเทศติดตามฯ  
13.
ศธ 04094.012/035 11 มี.ค. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายยุวบรรณารักษ์ นิเทศติดตามฯ  
14.
ศธ 04094.012/036 11 มี.ค. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความอนุเคราะห์สั่งจองสายข้อมือ สีม่วง (ริสท์แบนด์) อำนวยการ  
15.
ศธ 04094.012/038 13 มี.ค. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การสอบวัดความสามารถในการอ่านเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ นิเทศติดตามฯ  
16.
ศธ 04094.012/039 16 มี.ค. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การประชุมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักเรียนเสริมส้างความเป็นไทยและเอกลัษณ์ชาติไทย นิเทศติดตามฯ  
17.
ศธ 04094.012/043 23 มี.ค. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส นิเทศติดตามฯ  
18.
ศธ 04094.012/048 1 เม.ย. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การปลูกต้นไม้โครงการรักราษฎร์ รักษ์แผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 พระนครศรีอยุธยา อำนวยการ  
19.
ศธ 04094.012/051 9 เม.ย. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา บริหารงานบุคคล  
20.
ศธ 04094.012/057 27 เม.ย. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การสำรวจข้อมูล นิเทศติดตามฯ  
21.
ศธ 04094.012/60 11 พ.ค. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนจากองค์การค้าของ สกสค. นโยบายและแผน  
22.
ศธ 04094.012/065 14 พ.ค. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเขิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) นิเทศติดตามฯ  
23.
ศธ 04094.012/073 18 พ.ค. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
24.
ศธ 04094.012/073 18 พ.ค. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
25.
ศธ 04094.012/078 18 พ.ค. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   นโยบายการปรับขนาดโรงเรียนให้เหมาะสม ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
26.
ศธ 04094.012/080 25 พ.ค. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
27.
ศธ 04094.012/084 27 พ.ค. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นิเทศติดตามฯ  
28.
ศธ 04094.012/087 5 มิ.ย. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การสำรวจความประสงค์ในการเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาทางสมอง BBL นิเทศติดตามฯ  
29.
ศธ 04094.012/088 8 มิ.ย. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ประชุุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบุคลากรโรงเรียนในฝันสู่สากล นิเทศติดตามฯ  
30.
ศธ 04094.012/090 8 มิ.ย. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
31.
ศธ 04094.012/090 8 มิ.ย. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 (แก้ไขหนังสือนำส่ง) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
32.
ศธ 04094.012/093 8 มิ.ย. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นิเทศติดตามฯ  
33.
ศธ 04094.012/089 9 มิ.ย. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจรายชื่อประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการที่เกิด ปี พ.ศ ๒๕๕๑ ที่เข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
34.
ศธ 04094.012/095 10 มิ.ย. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นิเทศติดตามฯ  
35.
ศธ 04094.012/099 17 มิ.ย. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
36.
ศธ 04094.012.105 24 มิ.ย. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานสภาพการใช้สารเสพติด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
37.
ศธ 04094.012/107 25 มิ.ย. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ตอบแบบเข้าร่วมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อำนวยการ  
38.
ศธ 04094.012/115 29 มิ.ย. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ปี 2015 นิเทศติดตามฯ  
39.
ศธ 04094.012/118 30 มิ.ย. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 2558 นโยบายและแผน  
40.
ศธ 04094.012/119 30 มิ.ย. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการประเมินนักเรียนพิการเรียนร่วม ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ปีการศึกษา 2557 --เลือกกลุ่มงาน--  
41.
ศธ 04094.012/119 30 มิ.ย. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการประเมินนักเรียนพิการเรียนร่วม ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ปีการศึกษา 2557 (ส่งใหม่) นิเทศติดตามฯ  
ทั้งหมด 41 รายการ.