สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 40 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเน„เธ—เธขเธฃเธฑเธเธงเธดเธ—เธขเธฒ2(เธงเธฑเธ”เธŠเน‰เธฒเธ‡เนƒเธซเธเนˆ)::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.012.05 8 ม.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขออนุญาตสั่งซื้อเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
2.
ศธ 04094.012.05 8 ม.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขออนุญาตสั่งซื้อเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
3.
ศธ 04094.012.07 9 ม.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การขอแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง นิเทศติดตามฯ  
4.
ศธ 04094.012.09 15 ม.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งความต้องการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(Teacher’s Kit) นิเทศติดตามฯ  
5.
ศธ 04094.012.12 21 ม.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจอัตรากำลังข้าราชการครุแต่ละสาขาวิชาเอก บริหารงานบุคคล  
6.
ศธ 04094.012..14 22 ม.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   สั่งจองแบบประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบปพ.) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นิเทศติดตามฯ  
7.
ศธ 04094.012.17 24 ม.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน นโยบายและแผน  
8.
ศธ 04094.พิเศษ 24 ม.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของผู้บริหารสถานศึกษาและครู นิเทศติดตามฯ  
9.
ศธ 04094.012.19 24 ม.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบนิเทศ ติดตามการส่งเสริมสมรรถนะการวิจัย ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ระยะที่ ๑ นิเทศติดตามฯ  
10.
ศธ 04094.012.21 27 ม.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แก้ไขชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนาม นิเทศติดตามฯ  
11.
ศธ 04094.012.23 4 ก.พ. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน อำนวยการ  
12.
ศธ 04094.012.24 6 ก.พ. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ระยะที่ ๑ นิเทศติดตามฯ  
13.
ศธ 04094.012.25 12 ก.พ. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ระยะที่ ๒ นิเทศติดตามฯ  
14.
ศธ 04094.012.30 25 ก.พ. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งขอใช้บริการตรวจสอบระบบ Network ของโรงเรียน --เลือกกลุ่มงาน--  
15.
ศธ 04094.012.31 25 ก.พ. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการอบรมสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
16.
ศธ 04094.012.32 26 ก.พ. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
17.
ศธ 04094.012.34 3 มี.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอรับการสนับสนุนโครงการ Cyber Kids Plus นโยบายและแผน  
18.
ศธ 04094.012.35 4 มี.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการปฎิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน อำนวยการ  
19.
ศธ 04094.012/36 4 มี.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา บริหารงานบุคคล  
20.
ศธ 04094.012/37 4 มี.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุมการแสดงมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย นิเทศติดตามฯ  
21.
ศธ 04094.012/42 13 มี.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจรายชื่อครูที่ต้องการเข้ารับการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นิเทศติดตามฯ  
22.
ศธ 04094.012.พิเศษ 19 มี.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   เรื่อง ส่งแบบนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ระยะที่ ๒ นิเทศติดตามฯ  
23.
ศธ 04094.0000 20 มี.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   นัทสุมน (พี่หมู)   แบบสำรวจความต้องการของนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
24.
ศธ 04094.012/51 27 มี.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายงานการประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ นิเทศติดตามฯ  
25.
ศธ 04094.012/52 27 มี.ค. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
26.
ศธ 04094.012/60 1 เม.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอเปลี่ยนแปลงการหักภาษี ณ ที่ จ่าย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
27.
ศธ 04094.012/61 1 เม.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ อำนวยการ  
28.
ศธ 04094.012/62 8 เม.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ นิเทศติดตามฯ  
29.
ศธ 04094.012/62 8 เม.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ (แก้ไข) นิเทศติดตามฯ  
30.
ศธ 04094.012/63 9 เม.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลนักเรียนจบ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
31.
ศธ 04094.012/65 11 เม.ย. 2557 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรา่ยชื่อสมัครเข้ารับการอบรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก นิเทศติดตามฯ  
ทั้งหมด 31 รายการ.