สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 43 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเน„เธ—เธขเธฃเธฑเธเธงเธดเธ—เธขเธฒ2(เธงเธฑเธ”เธŠเน‰เธฒเธ‡เนƒเธซเธเนˆ)::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.012/005 8 ม.ค. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขออนุญาตสั่งซื้อเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
2.
ศธ 04094.012/012 15 ม.ค. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนการงานพื้นฐานอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (โรงเรียนขยายโอกาส) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
3.
ศธ 04094.014 19 ม.ค. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การสัมมนาโครงการแนะแนวอาชีพกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ นิเทศติดตามฯ  
4.
ศธ 04094.012/017 5 ก.พ. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2558 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
5.
ศธ 04094.012/022 20 ก.พ. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความร่วมมือสั่งจองเสื้อตราสัญลักษณ์ อำนวยการ  
6.
ศธ 04094.012/021 23 ก.พ. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเชิงปฏิบ้ติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา นิเทศติดตามฯ  
7.
ศธ 04094.012/025 25 ก.พ. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจรายชื่อครที่สนในเข้ารับการอบรมการเร่งรัดคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และการพัฒนาครูสู่กรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ นิเทศติดตามฯ  
8.
ศธ 04094.012/06 26 ก.พ. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษาครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๘) บริหารงานบุคคล  
9.
ศธ 04094.012/02 26 ก.พ. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษาครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๘) แก้ไข บริหารงานบุคคล  
10.
ศธ 04094.012/029 3 มี.ค. 2558 ไทยรัฐวิทยา2(วัดช้างใหญ่)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งส่งคะแนนการฝึกทักษะการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินนักเรียนแบบ PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นิเทศติดตามฯ  
ทั้งหมด 10 รายการ.