สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 57 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเธงเธฑเธ”เน„เธœเนˆเธฅเน‰เธญเธก(เน‚เธชเธ เธ“เธงเธดเธ—เธขเธฒ)::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.120/4 18 ม.ค. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู-อาจารย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงใน สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ --ไม่กำหนด--  
2.
ศธ 04094.120/4 18 ม.ค. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู-อาจารย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงใน สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
3.
ศธ 04094.120/14 16 ก.พ. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งใบแจ้งความประสงค์การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากร นิเทศติดตามฯ  
4.
ศธ 04094.120/16 16 ก.พ. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   มาตรการเผ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
5.
ศธ 04094.120/16 17 ก.พ. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
6.
ศธ 04094.120/16 17 ก.พ. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ แก้ไข ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
7.
ศธ 04094.120/16 17 ก.พ. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ แก้ไขเพิ่มเติม ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
8.
ศธ 04094.120/16 18 ก.พ. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ แก้ไข ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
9.
ศธ 04094.120/17 18 ก.พ. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 --ไม่กำหนด--  
10.
ศธ 04094.120/19 10 มี.ค. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การสอบวัดความสามารถในการอ่านเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 --ไม่กำหนด--  
11.
ศธ 04094.120/20 19 มี.ค. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อหาทุนทรัพย์จัดตั้งกองทุนช่วย บริหารงานบุคคล  
12.
ศธ 04094.120/21 19 มี.ค. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อหาทุนทรัพย์จัดตั้งกองทุนช่วย --เลือกกลุ่มงาน--  
13.
ศธ 04094.120/23 24 มี.ค. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการจัดกิจกรรม / โครงการของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นิเทศติดตามฯ  
14.
ศธ 04094.120/24 26 เม.ย. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยภาค ๑ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
15.
ศธ 04094.120/26 29 เม.ย. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นกรรมการในกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป. อย. ๒ อำนวยการ  
16.
ศธ 04094.120/32 19 พ.ค. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   นโยบายการปรับขนาดโรงเรียนให้เหมาะสม ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
17.
ศธ 04094.120/33 21 พ.ค. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลนักเรียนที่เรียบจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
18.
ศธ 04094.120/35 25 พ.ค. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 บริหารงานบุคคล  
19.
ศธ 04094.120/36 27 พ.ค. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นิเทศติดตามฯ  
20.
ศธ 04094.120/38 4 มิ.ย. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจรายชื่อประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการที่เกิด ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
21.
ศธ 04094.120/39 8 มิ.ย. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นิเทศติดตามฯ  
22.
ศธ 04094.120/39 9 มิ.ย. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (แก้ไข) นิเทศติดตามฯ  
23.
ศธ 04094.120/41 11 มิ.ย. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   เรื่อง สำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) บริหารงานบุคคล  
24.
ศธ 04094.120/41 12 มิ.ย. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) แก้ไข บริหารงานบุคคล  
25.
ศธ 04094.120/45 22 มิ.ย. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานสภาพการใช้สารเสพติด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
26.
ศธ 04094.120/46 2 ก.ค. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
27.
ศธ 04094.120/47 6 ก.ค. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2558 -2561 นโยบายและแผน  
28.
ศธ 04094.120/48 6 ก.ค. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลุกเสือแห่งชาติ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ทั้งหมด 28 รายการ.