สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 24 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเธงเธฑเธ”เน„เธœเนˆเธฅเน‰เธญเธก(เน‚เธชเธ เธ“เธงเธดเธ—เธขเธฒ)::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.120/4 18 ม.ค. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู-อาจารย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงใน สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ --ไม่กำหนด--  
2.
ศธ 04094.120/4 18 ม.ค. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู-อาจารย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงใน สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
3.
ศธ 04094.120/14 16 ก.พ. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งใบแจ้งความประสงค์การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากร นิเทศติดตามฯ  
4.
ศธ 04094.120/16 16 ก.พ. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   มาตรการเผ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
5.
ศธ 04094.120/16 17 ก.พ. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
6.
ศธ 04094.120/16 17 ก.พ. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ แก้ไข ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
7.
ศธ 04094.120/16 17 ก.พ. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ แก้ไขเพิ่มเติม ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
8.
ศธ 04094.120/16 18 ก.พ. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ แก้ไข ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
9.
ศธ 04094.120/17 18 ก.พ. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 --ไม่กำหนด--  
10.
ศธ 04094.120/19 10 มี.ค. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การสอบวัดความสามารถในการอ่านเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 --ไม่กำหนด--  
11.
ศธ 04094.120/20 19 มี.ค. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อหาทุนทรัพย์จัดตั้งกองทุนช่วย บริหารงานบุคคล  
12.
ศธ 04094.120/21 19 มี.ค. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อหาทุนทรัพย์จัดตั้งกองทุนช่วย --เลือกกลุ่มงาน--  
13.
ศธ 04094.120/23 24 มี.ค. 2558 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการจัดกิจกรรม / โครงการของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นิเทศติดตามฯ  
ทั้งหมด 13 รายการ.