สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 26 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเธงเธฑเธ”เน„เธœเนˆเธฅเน‰เธญเธก(เน‚เธชเธ เธ“เธงเธดเธ—เธขเธฒ)::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.120/4 23 ม.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูแต่ละสาขาวิชาเอก บริหารงานบุคคล  
2.
ศธ 04094.120/6 31 ม.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจการสั่งจองแบบประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบปพ.) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นิเทศติดตามฯ  
3.
ศธ 04094.120/6 31 ม.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจการสั่งจองแบบประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบปพ.) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นิเทศติดตามฯ  
4.
ศธ 04094.120/6 3 ก.พ. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจการสั่งจองแบบประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบปพ.) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นิเทศติดตามฯ  
5.
ศธ 04094.120/9 10 ก.พ. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การตรวจราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นิเทศติดตามฯ  
6.
ศธ 04094.120/13 3 มี.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2557) บริหารงานบุคคล  
7.
ศธ 04094.102/14 4 มี.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การกรอกข้อมูลรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
8.
ศธ 04094.120/15 5 มี.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียน ในโครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน นิเทศติดตามฯ  
9.
ศธ 04094.120/15 7 มี.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียน ในโครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ( แก้ไข ) นิเทศติดตามฯ  
10.
ศธ 04094.120/15 7 มี.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียน ในโครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ( แก้ไข ) นิเทศติดตามฯ  
11.
ศธ 04094.120/26 31 มี.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๗ บริหารงานบุคคล  
12.
ศธ 04094.120/27 8 เม.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลนักเรียนจบ ปีการศึกษา 2556 ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  
13.
ศธ 04094.120/27 8 เม.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลนักเรียนจบ ปีการศึกษา 2556 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
14.
ศธ 04094.120/31 19 พ.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บริหารงานบุคคล  
15.
ศธ 04094.12/39 5 มิ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินโครงการตรวจคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตาระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
16.
ศธ 04094.120/40 5 มิ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นิเทศติดตามฯ  
17.
ศธ 04094.120/41 16 มิ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความอนุเคราะห์รายงานการประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนวิถุพุทธ 29 ประการ นิเทศติดตามฯ  
18.
ศธ 04094.42 17 มิ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินโครงการตรวจคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตาระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
19.
ศธ 04094.120/42 17 มิ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินโครงการตรวจคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตาระดับประถมศึกษา (แก้ไข) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
20.
ศธ 04094.128/4 17 มิ.ย. 2557 โรงเรียนวัดโพธิ์เผือก   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินโครงการตรวจคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตาระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
21.
ศธ 04094.1243 23 มิ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) ของกลุ่มบริหารงานบุคคล บริหารงานบุคคล  
22.
ศธ 04094.120/44 23 มิ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การกรอกแบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
23.
ศธ 04094.120/44 23 มิ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การกรอกแบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา (แก้ไข) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
24.
ศธ 04094.120/45 24 มิ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูล อำนวยการ  
25.
ศธ 04094.120/47 1 ก.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
26.
ศธ 04094.120/48 1 ก.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบรายงาน การประกอบกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 --เลือกกลุ่มงาน--  
27.
ศธ 04094.120/48 1 ก.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบรายงาน การประกอบกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 (แก้ไข) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
28.
ศธ 04094.120/55 4 ก.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา บริหารงานบุคคล  
29.
ศธ 04094.120/44 7 ก.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ (ส่งใหม่) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
30.
ศธ 04094.120-56 16 ก.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา 2557 นโยบายและแผน  
31.
ศธ 04094.120/57 17 ก.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นิเทศติดตามฯ  
32.
ศธ 04094.120/58 17 ก.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการอบรมครูแกนนำพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
33.
ศธ 04094.120/69 4 ส.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งรายชื่อการอบรมปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน นิเทศติดตามฯ  
34.
ศธ 04094.120/69 14 ส.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งรายชื่อการอบรมปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน นิเทศติดตามฯ  
35.
ศธ 04094.120/76 2 ก.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน “สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
36.
ศธ 04094.120/76 3 ก.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน “สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
37.
ศธ 04094.120/80 3 ก.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรม โรงเรียน นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน งานเปิดโลกมหกรรมวิชาการ และศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ --เลือกกลุ่มงาน--  
38.
ศธ 04094.120/80 3 ก.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรม โรงเรียน นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน งานเปิดโลกมหกรรมวิชาการ และศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นิเทศติดตามฯ  
39.
ศธ 04094.120/83 5 ก.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินการประเมินตนเองด้านการจัดการคุณภาพอาหารและโภชนาการของโรงเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
40.
ศธ 04094.120/85 16 ก.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานผลการดำเนินงานการขยายผลโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
41.
ศธ 04094.120/86 17 ก.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ตรวจสอบจำนวนนักเรียนและกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นิเทศติดตามฯ  
42.
ศธ 04094.120/86 17 ก.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ตรวจสอบจำนวนนักเรียนและกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (แก้ไข) นิเทศติดตามฯ  
43.
ศธ 04094.120/87 19 ก.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินการขยายผลโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
44.
ศธ 04094.120/88 25 ก.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อก้าวไปสู่พลเมืองอาเซียน นิเทศติดตามฯ  
45.
ศธ 04094.120/88 25 ก.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อก้าวไปสู่พลเมืองอาเซียน นิเทศติดตามฯ  
46.
ศธ 04094.120/90 7 ต.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปี 2557 นโยบายและแผน  
47.
ศธ 04094.120/93 23 ต.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง นิเทศติดตามฯ  
48.
ศธ 04094.120/94 23 ต.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาเพิ่มเติม นโยบายและแผน  
49.
ศธ 04094.99 11 พ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบรายงานข้อมูลนักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ นิเทศติดตามฯ  
50.
ศธ 04094.103 12 พ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอรายชื่อโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ นิเทศติดตามฯ  
51.
ศธ 04094.120/104 18 พ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   แผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ --ไม่กำหนด--  
52.
ศธ 04094.120/105 18 พ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน นิเทศติดตามฯ  
53.
ศธ 04094.120/109 21 พ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ประกาศสอบราคาจ้าง --ไม่กำหนด--  
54.
ศธ 04094.120/110 24 พ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลนักเรียน (พิการเรียนร่วม) นโยบายและแผน  
55.
ศธ 04094.120/110 24 พ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลนักเรียน (พิการเรียนร่วม) นโยบายและแผน  
56.
ศธ 04094.120/110 24 พ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลนักเรียน (พิการเรียนร่วม) นโยบายและแผน  
57.
ศธ 04094.120/110 24 พ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลนักเรียน (พิการเรียนร่วม) นโยบายและแผน  
58.
ศธ 04094.120/110 24 พ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลนักเรียน (พิการเรียนร่วม) นโยบายและแผน  
59.
ศธ 04094.120/110 24 พ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลนักเรียน (พิการเรียนร่วม) นโยบายและแผน  
60.
ศธ 04094.120/110 24 พ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลนักเรียน (พิการเรียนร่วม) นโยบายและแผน  
61.
ศธ 04094.120/110 24 พ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลนักเรียน (พิการเรียนร่วม) นโยบายและแผน  
62.
ศธ 04094.120/110 24 พ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลนักเรียน (พิการเรียนร่วม) นโยบายและแผน  
63.
ศธ 04094.120/110 24 พ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลนักเรียน (พิการเรียนร่วม) นิเทศติดตามฯ  
64.
ศธ 04094.120/111 24 พ.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ติดตามความพร้อมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นิเทศติดตามฯ  
65.
ศธ 04094.120/112 1 ธ.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ประกาศสอบราคาจ้าง --ไม่กำหนด--  
66.
ศธ 04094.120/115 11 ธ.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดทำสมุดบันทึก สพป.อย. 2 นิเทศติดตามฯ  
67.
ศธ 04094.120/118 12 ธ.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอข้อมูลครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสถานศึกษา ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาวิชาปฐมวัย บริหารงานบุคคล  
68.
ศธ 04094.120/119 17 ธ.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การประเมินโดยใช้ข้อสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นิเทศติดตามฯ  
69.
ศธ 04094.120/119 18 ธ.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การประเมินโดยใช้ข้อสอบ Pre O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 --ไม่กำหนด--  
70.
ศธ 04094.120/115 18 ธ.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดทำสมุดบันทึก สพป. อย.๒ --ไม่กำหนด--  
ทั้งหมด 70 รายการ.