สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 12 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเธงเธฑเธ”เน„เธœเนˆเธฅเน‰เธญเธก(เน‚เธชเธ เธ“เธงเธดเธ—เธขเธฒ)::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.120/4 23 ม.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูแต่ละสาขาวิชาเอก บริหารงานบุคคล  
2.
ศธ 04094.120/6 31 ม.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจการสั่งจองแบบประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบปพ.) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นิเทศติดตามฯ  
3.
ศธ 04094.120/6 31 ม.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจการสั่งจองแบบประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบปพ.) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นิเทศติดตามฯ  
4.
ศธ 04094.120/6 3 ก.พ. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจการสั่งจองแบบประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบปพ.) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นิเทศติดตามฯ  
5.
ศธ 04094.120/9 10 ก.พ. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การตรวจราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นิเทศติดตามฯ  
6.
ศธ 04094.120/13 3 มี.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2557) บริหารงานบุคคล  
7.
ศธ 04094.102/14 4 มี.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การกรอกข้อมูลรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
8.
ศธ 04094.120/15 5 มี.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียน ในโครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน นิเทศติดตามฯ  
9.
ศธ 04094.120/15 7 มี.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียน ในโครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ( แก้ไข ) นิเทศติดตามฯ  
10.
ศธ 04094.120/15 7 มี.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียน ในโครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ( แก้ไข ) นิเทศติดตามฯ  
11.
ศธ 04094.120/26 31 มี.ค. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๗ บริหารงานบุคคล  
12.
ศธ 04094.120/27 8 เม.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลนักเรียนจบ ปีการศึกษา 2556 ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  
13.
ศธ 04094.120/27 8 เม.ย. 2557 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา)   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลนักเรียนจบ ปีการศึกษา 2556 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ทั้งหมด 13 รายการ.