สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 37 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเธงเธฑเธ”เน‚เธšเธชเธ–เนŒเธชเธกเธžเธฃเธŠเธฑเธข::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.111/001 15 ม.ค. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓๐ (๓๐th WUNCA)” ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ  
2.
ศธ 04094.111/013 15 ม.ค. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบสอบถามเพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้การสร้าง ภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
3.
- 20 ม.ค. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบกรอกข้อมูลการทำสมุดบันทึก สพป.อย. ๒ ปี ๒๕๕๘ บริหารงานบุคคล  
4.
ศธ 04094.111/019 19 ก.พ. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งใบสั่งจองเสื้้้อตราสัญลักษณ์ อำนวยการ  
5.
ศธ 04094.111/020 20 ก.พ. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบรายงานจำนวนข้าราชการในสถานศึกษา บริหารงานบุคคล  
6.
ศธ 04094.111/026 3 มี.ค. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบรายงานความต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียรน นโยบายและแผน  
7.
ศธ 04094.111/028 6 มี.ค. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   สั่งจองสายข้อมือ สีม่วง (ริสท์แบนด์) อำนวยการ  
8.
ศธ 04094.111/029 6 มี.ค. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา นิเทศติดตามฯ  
9.
ศธ 04094.111/033 13 มี.ค. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบรายงานผลการสอบวัดความสามารถในการอ่านเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นิเทศติดตามฯ  
10.
ศธ 04094.111/036 16 มี.ค. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   สั่งจองแบบประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ ปพ.) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นิเทศติดตามฯ  
11.
ศธ 04094.111/041 24 มี.ค. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรม/โครงการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 นิเทศติดตามฯ  
12.
ศธ 04094.111/042 25 มี.ค. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ นโยบายและแผน  
13.
ศธ 04094.111/พิเศษ 25 มี.ค. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบยืนยันการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR นิเทศติดตามฯ  
14.
ศธ 04094.111/พิเศษ 26 มี.ค. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งใบลงทะเบียนเข้าร่วมปั่นจักรยานการกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริหารงานบุคคล  
15.
ศธ 04094.111/045 2 เม.ย. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบสรุปความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา บริหารงานบุคคล  
16.
ศธ 04094.111/พิเศษ 17 เม.ย. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ประจำปี 2558 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
17.
ศธ 04094.111/047 30 เม.ย. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผู้จัดการคุรุสภา   ส่งแบบแสดงความประสงค์เข้ารับการพัฒนาตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ --ไม่กำหนด--  
18.
ศธ 04094.111/046 1 พ.ค. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายชื่อครูปฐมวัยเข้าร่วมอบรม ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
19.
ศธ 04094.111/053 20 พ.ค. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งข้อมูลนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ทั้งหมด 19 รายการ.