สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 81 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเธงเธฑเธ”เน‚เธšเธชเธ–เนŒเธชเธกเธžเธฃเธŠเธฑเธข::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.111/001 15 ม.ค. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓๐ (๓๐th WUNCA)” ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ  
2.
ศธ 04094.111/013 15 ม.ค. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบสอบถามเพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้การสร้าง ภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
3.
- 20 ม.ค. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบกรอกข้อมูลการทำสมุดบันทึก สพป.อย. ๒ ปี ๒๕๕๘ บริหารงานบุคคล  
4.
ศธ 04094.111/019 19 ก.พ. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งใบสั่งจองเสื้้้อตราสัญลักษณ์ อำนวยการ  
5.
ศธ 04094.111/020 20 ก.พ. 2558 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบรายงานจำนวนข้าราชการในสถานศึกษา บริหารงานบุคคล  
ทั้งหมด 5 รายการ.