สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 49 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเธงเธฑเธ”เน‚เธšเธชเธ–เนŒเธชเธกเธžเธฃเธŠเธฑเธข::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.111/1 6 ม.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานผลการดำเนินการแก้ไขจากผลการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติราชการและการควบคุมทาง ตรวจสอบภายใน  
2.
ศธ 04094.111/008 17 ม.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบสำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูแต่ละสาขาวิชาเอก บริหารงานบุคคล  
3.
ศธ 04094.111/014 24 ม.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบรายงานขอรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน นโยบายและแผน  
4.
ศธ 04094.111/013 27 ม.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งสำรวจการสั่งจองแบบประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ ปพ.) นิเทศติดตามฯ  
5.
ศธ 04094.111/018 31 ม.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
6.
ศธ 04094.111/025 10 ก.พ. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการตรวจราชการ นโยบายและแผน  
7.
ศธ 04094.111/026 10 ก.พ. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินงานตามยุทธศาสตรืพลังแผ่นดินอาชนะยาเสพติด ปี 2557 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
8.
ศธ 04094.111.028 11 ก.พ. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” นิเทศติดตามฯ  
9.
ศธ.๐๔๐๙๔.๑๑๑/ 11 ก.พ. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” นิเทศติดตามฯ  
10.
ศธ 04094.111/31 17 ก.พ. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการอบรมสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
11.
ศธ 04094.111/52 17 เม.ย. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการจำหน่ายนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
12.
ศธ 04094.111/53 17 เม.ย. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   การขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา บริหารงานบุคคล  
13.
ศธ 04094.111/52 2 พ.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบตอบรับขอรับหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ (ตอนต้น ตอนกลางและตอนปลาย) นิเทศติดตามฯ  
14.
ศธ 04094.111/55 8 พ.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบตอบรับขอรับหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ (ตอนต้น ตอนกลางและตอนปลาย) นิเทศติดตามฯ  
15.
ศธ 04094.111/63 19 พ.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบรายงานสำรวจจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา นิเทศติดตามฯ  
16.
ศธ 04094.111/62 19 พ.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบรายงานสำรวจความต้องการรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และรายการชุดฝึกทักษะนักเรียน นโยบายและแผน  
17.
ศธ 04094.111/62 19 พ.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบสำรวจวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน นโยบายและแผน  
18.
ศธ 04094.111/067 30 พ.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบกรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการศีลธรรมนำชีวิต นิเทศติดตามฯ  
19.
ศธ 04094.111/071 4 มิ.ย. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ ป้องกันการทุจริต ” เครือข่ายโรงเรียนสุจริต บริหารงานบุคคล  
20.
ศธ 04094.111/072 5 มิ.ย. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   เรื่อง รายชื่อครูผู้เข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นิเทศติดตามฯ  
21.
ศธ 04094.111/074 9 มิ.ย. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ   ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพ --ไม่กำหนด--  
22.
ศธ 04094.111/076 11 มิ.ย. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายชื่อครูผู้เข้ารับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๔,๓๖ และ ๓๗ นโยบายและแผน  
23.
ศธ 04094.111/80 13 มิ.ย. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน นิเทศติดตามฯ  
24.
ศธ 04094.111/082 18 มิ.ย. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ นิเทศติดตามฯ  
25.
ศธ 04094.111/086 19 มิ.ย. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗) บริหารงานบุคคล  
26.
ศธ 04094.111/093 30 มิ.ย. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา นิเทศติดตามฯ  
27.
ศธ 04094.111/096 1 ก.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๗ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
28.
ศธ 04094.111/100 9 ก.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาระดับปฐมวัย นิเทศติดตามฯ  
29.
ศธ 04094.111/102 16 ก.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 นโยบายและแผน  
30.
ศธ 04094.111/105 23 ก.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) นิเทศติดตามฯ  
31.
ศธ 04094.111/105 23 ก.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) นิเทศติดตามฯ  
32.
ศธ 04094.111/108 25 ก.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 นโยบายและแผน  
33.
ศธ 04094.111/พิเศษ 30 ก.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งใบสมัครตอบคำถามสารานุกรม ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
34.
ศธ 04094.111/112 4 ส.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งรายชื่อการอบรมปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน นิเทศติดตามฯ  
35.
ศธ 04094.111/116 13 ส.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
36.
ศธ 04094.111/128 1 ก.ย. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   การรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน “สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
37.
ศธ 04094.111/129 4 ก.ย. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินการประเมินตนเองด้านการจัดการคุณภาพอาหารและโภชนาการของโรงเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
38.
ศธ 04094.111/134 11 ก.ย. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งข้อมูลแบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย นิเทศติดตามฯ  
39.
ศธ 04094.111/135 17 ก.ย. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายงานการดำเนินการขยายผลโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
40.
ศธ 04094./พิเศษ 18 ก.ย. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอส่งการดำเนินการขยายผลโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
41.
ศธ 04094.111/136 19 ก.ย. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งข้อมูลเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ นิเทศติดตามฯ  
42.
ศธ 04094.111/138 23 ก.ย. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งข้อมูลนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นิเทศติดตามฯ  
43.
ศธ 04094.111/139 25 ก.ย. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ค่านิยม 12 ประการ นิเทศติดตามฯ  
44.
ศธ 04094.111/143 6 ต.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน นโยบายและแผน  
45.
ศธ 04094.111/144 15 ต.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบยืนยันการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR นิเทศติดตามฯ  
46.
ศธ 04094.111/145 15 ต.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
47.
ศธ 04094.111/151 5 พ.ย. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งข้อมูลแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
48.
ศธ 04094.111/155 14 พ.ย. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบรายงานข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง และสภาพปัญหาของนักเรียน นิเทศติดตามฯ  
49.
ศธ 04094.111/155 14 พ.ย. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบรายงานข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง และสภาพปัญหาของนักเรียน(แก้ไข) นิเทศติดตามฯ  
50.
ศธ 04094.111/พิเศษ 1 ธ.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลโรงเรียนสุจริต นิเทศติดตามฯ  
51.
ศธ 04094.111/163 1 ธ.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งประกอบพิธี “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๗ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
52.
ศธ 04094.111 /40 2 ธ.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   การได้รับจัดสรรตำแหน่งครู.doc บริหารงานบุคคล  
ทั้งหมด 52 รายการ.