สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 26 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเธงเธฑเธ”เน‚เธšเธชเธ–เนŒเธชเธกเธžเธฃเธŠเธฑเธข::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.111/1 6 ม.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานผลการดำเนินการแก้ไขจากผลการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติราชการและการควบคุมทาง ตรวจสอบภายใน  
2.
ศธ 04094.111/008 17 ม.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบสำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูแต่ละสาขาวิชาเอก บริหารงานบุคคล  
3.
ศธ 04094.111/014 24 ม.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบรายงานขอรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน นโยบายและแผน  
4.
ศธ 04094.111/013 27 ม.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งสำรวจการสั่งจองแบบประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบ ปพ.) นิเทศติดตามฯ  
5.
ศธ 04094.111/018 31 ม.ค. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
6.
ศธ 04094.111/025 10 ก.พ. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการตรวจราชการ นโยบายและแผน  
7.
ศธ 04094.111/026 10 ก.พ. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินงานตามยุทธศาสตรืพลังแผ่นดินอาชนะยาเสพติด ปี 2557 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
8.
ศธ 04094.111.028 11 ก.พ. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” นิเทศติดตามฯ  
9.
ศธ.๐๔๐๙๔.๑๑๑/ 11 ก.พ. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” นิเทศติดตามฯ  
10.
ศธ 04094.111/31 17 ก.พ. 2557 วัดโบสถ์สมพรชัย   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการอบรมสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ทั้งหมด 10 รายการ.