สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 13 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของวัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.043/14 8 ม.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนการงานพื้นฐานอาชีพในโรงเรียน การศึกษาภาคบังคับ (โรงเรียนขยายโอกาส) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
2.
ศธ 04094.043/26 16 ม.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูอาจารย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ทั้งหมด 2 รายการ.