สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 225 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของวัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.043/14 8 ม.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนการงานพื้นฐานอาชีพในโรงเรียน การศึกษาภาคบังคับ (โรงเรียนขยายโอกาส) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
2.
ศธ 04094.043/26 16 ม.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูอาจารย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
3.
ศธ 04094.043/41 2 ก.พ. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   มาตรการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2558(รายงานครั้งที่ 2) นโยบายและแผน  
4.
ศธ 04094.043/28 2 ก.พ. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอเพิ่มภาษีปี 2558 ของข้าราชการครู บริหารงานบุคคล  
5.
ศธ 04094.043/48 6 ก.พ. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นิเทศติดตามฯ  
6.
ศธ 04094.49 10 ก.พ. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งความเห็นเข้ารับการคัดเลือก อำนวยการ  
7.
ศธ 04094.043/49 10 ก.พ. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งความเห็นเข้ารับการคัดเลือก อำนวยการ  
8.
ศธ 04094.043/54 19 ก.พ. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ นิเทศติดตามฯ  
9.
ศธ 04094.043/52 20 ก.พ. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งเอกสารแบบฝึกทักษะการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินนักเรียนแบบ PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นิเทศติดตามฯ  
10.
ศธ 04094.043/59 26 ก.พ. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งส่งครูที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมเร่งรัดคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และพัฒนาครูสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ นิเทศติดตามฯ  
11.
ศธ 04094.043/60 27 ก.พ. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2558) บริหารงานบุคคล  
12.
ศธ 04094.043/66 6 มี.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความอนุเคราะห์สั่งจองสายข้อมือ สีม่วง (ริสท์แบนด์) อำนวยการ  
13.
ศธ 04094.043/64 6 มี.ค. 2558 วัดกระแชง#จันทไพโรจน์วิทยา#   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจความขาดแคลนและต้องการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน นโยบายและแผน  
14.
ศธ 04094.043/70 11 มี.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเพื่อพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา นิเทศติดตามฯ  
15.
ศธ 04094.03/71 11 มี.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจการสั่งจองแบบประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบปพ.) ปีการศึกษา 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นิเทศติดตามฯ  
16.
ศธ 04094.043/75 13 มี.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การประชุมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักเรียนเสริมสร้างความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชาติไทย นิเทศติดตามฯ  
17.
ศธ 04094.043/77 16 มี.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ บริหารงานบุคคล  
18.
ศธ 04094.76 16 มี.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การสอบวัดความสามารถในการอ่านเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ นิเทศติดตามฯ  
19.
ศธ 04094.76 16 มี.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การสอบวัดความสามารถในการอ่านเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ แก้ไข นิเทศติดตามฯ  
20.
ศธ 04094.043/74 18 มี.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ประชาสัมพันธ์การจัดงานปั่นจักรยานการกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อหาทุนทรัพย์จัดตั้งกองทุนช่วยเหล บริหารงานบุคคล  
21.
ศธ 04094.043/82 20 มี.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองและวินิจฉัยเด็กพิเศษและการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล นิเทศติดตามฯ  
22.
ศธ 04094.043/84 24 มี.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิเทศติดตามฯ  
23.
ศธ 04094.043/82 24 มี.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   แก้ไขหนังสือนำส่ง การอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองและวินิจฉัยเด็กพิเศษและการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล นิเทศติดตามฯ  
24.
ศธ 04094.043/91 26 มี.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
25.
ศธ 04094.043/106 24 เม.ย. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาฯ นิเทศติดตามฯ  
26.
ศธ 04094.043/110 30 เม.ย. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยภาค ๑ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
27.
ศธ 04094.043/111 6 พ.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
28.
ศธ 04094.043/113 7 พ.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งข้อมูลการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาฯ(ฉบับเพิ่มเติมสิ่งที่ส่งมาด้วย) นิเทศติดตามฯ  
29.
ศธ 04094.043/114 13 พ.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม-ศึกษาดูงาน โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมกองทุนในหลวง นิเทศติดตามฯ  
30.
ศธ 04094.043/116 15 พ.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผล นักเรียนนานาชาติ (PISA) นิเทศติดตามฯ  
31.
ศธ 04094.043/111 25 พ.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายชื่อนักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
32.
ศธ 04094.043/125 26 พ.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผล นักเรียนนานาชาติ (PISA) นิเทศติดตามฯ  
33.
ศธ 04094.043/126 27 พ.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา นิเทศติดตามฯ  
ทั้งหมด 33 รายการ.