สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 91 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของวัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.043/14 8 ม.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนการงานพื้นฐานอาชีพในโรงเรียน การศึกษาภาคบังคับ (โรงเรียนขยายโอกาส) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
2.
ศธ 04094.043/26 16 ม.ค. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูอาจารย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
3.
ศธ 04094.043/41 2 ก.พ. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   มาตรการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2558(รายงานครั้งที่ 2) นโยบายและแผน  
4.
ศธ 04094.043/28 2 ก.พ. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอเพิ่มภาษีปี 2558 ของข้าราชการครู บริหารงานบุคคล  
5.
ศธ 04094.043/48 6 ก.พ. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นิเทศติดตามฯ  
6.
ศธ 04094.49 10 ก.พ. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งความเห็นเข้ารับการคัดเลือก อำนวยการ  
7.
ศธ 04094.043/49 10 ก.พ. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งความเห็นเข้ารับการคัดเลือก อำนวยการ  
8.
ศธ 04094.043/54 19 ก.พ. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ นิเทศติดตามฯ  
9.
ศธ 04094.043/52 20 ก.พ. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งเอกสารแบบฝึกทักษะการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวการประเมินนักเรียนแบบ PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นิเทศติดตามฯ  
10.
ศธ 04094.043/59 26 ก.พ. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งส่งครูที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมเร่งรัดคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และพัฒนาครูสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ นิเทศติดตามฯ  
11.
ศธ 04094.043/60 27 ก.พ. 2558 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2558) บริหารงานบุคคล  
ทั้งหมด 11 รายการ.