สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 30 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของวัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.043/16 20 ม.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบนิเทศติดตามงานวิจัย นิเทศติดตามฯ  
2.
ศธ 04094.043/22 23 ม.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การรับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก นโยบายและแผน  
3.
ศธ 04094.043/37 6 ก.พ. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานการตรวจเยี่ยมของศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามฯ  
4.
ศธ 04094.043/43 12 ก.พ. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลขจิตอาสา นโยบายและแผน  
5.
ศธ 04094.043/42 13 ก.พ. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบตอบรับโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
6.
ศธ 04094.46 21 ก.พ. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   รายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุมการแสดงมหกรรมดนตรี ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
7.
ศธ 04094.043/49 21 ก.พ. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   สั่ง ปพ. ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
8.
ศธ 04094.043/58 3 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   กรอกข้อมูลรายงานผลการรับนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
9.
ศธ 04094.043/58 4 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   กรอกข้อมูลรายงานการรับนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
10.
ศธ 04094.043/58 4 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   กรอกข้อมูลรายงานการรับนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
11.
ศธ 04094.043/58 4 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   กรอกข้อมูลรายงานการรับนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
12.
ศธ 04094.043/58 4 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   กรอกข้อมูลรายงานการรับนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
13.
ศธ 04094.043/70 12 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   เชิญประชุมสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
14.
ศธ 04094.043/72 12 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการรับนักเรียน ชั้น ป.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
15.
ศธ 04094.043/73 12 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
16.
ศธ 04094.043/76 18 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเรียนต่อสายสามัญหรือสายอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
17.
ศธ 04094.043/76 18 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งเค้าโครงการวิจัย( ๓ บท) ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ระยะที่ ๓ นิเทศติดตามฯ  
18.
ศธ 04094.043/77 18 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งเค้าโครงการวิจัย( ๓ บท) ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ระยะที่ ๓ นิเทศติดตามฯ  
19.
ศธ 04094.043/77 18 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งวิจัยเพิ่มเติม เค้าโครง(3บท) --เลือกกลุ่มงาน--  
20.
ศธ 04094.043/83 26 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด 3 ดี นิเทศติดตามฯ  
21.
ศธ 04094.043/90 1 เม.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ นิเทศติดตามฯ  
22.
ศธ 04094.043/98 2 เม.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   กรอกข้อมูลรายงานผลการรับนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
23.
ศธ 04094.043/99 2 เม.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการรับนักเรียน ชั้น ม.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
24.
ศธ 04094.043/89 3 เม.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ นิเทศติดตามฯ  
25.
ศธ 04094.043/พิเศษ 8 เม.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งให้คุณสมจิตต์ ประมาณการติดตั้งไฟฟ้า ร.ร.วัดกระแชง 2 file นโยบายและแผน  
26.
ศธ 04094.043/พิเศษ 8 เม.ย. 2557 วัดกระแชง#จันทไพโรจน์วิทยา#   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งให้คุณสมจิตต์ ประมาณการติดตั้งไฟฟ้า ร.ร.วัดกระแชง 1 file นโยบายและแผน  
27.
ศธ 04094.043/พิเศษ 8 เม.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งให้คุณสมจิตต์ รายละเอียดแนบ การติดตั้งไฟฟ้า ร.ร.วัดกระแชง นโยบายและแผน  
ทั้งหมด 27 รายการ.