สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 73 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของวัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.043/16 20 ม.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบนิเทศติดตามงานวิจัย นิเทศติดตามฯ  
2.
ศธ 04094.043/22 23 ม.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การรับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก นโยบายและแผน  
3.
ศธ 04094.043/37 6 ก.พ. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานการตรวจเยี่ยมของศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามฯ  
4.
ศธ 04094.043/43 12 ก.พ. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลขจิตอาสา นโยบายและแผน  
5.
ศธ 04094.043/42 13 ก.พ. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบตอบรับโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
6.
ศธ 04094.46 21 ก.พ. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   รายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุมการแสดงมหกรรมดนตรี ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
7.
ศธ 04094.043/49 21 ก.พ. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   สั่ง ปพ. ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
8.
ศธ 04094.043/58 3 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   กรอกข้อมูลรายงานผลการรับนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
9.
ศธ 04094.043/58 4 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   กรอกข้อมูลรายงานการรับนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
10.
ศธ 04094.043/58 4 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   กรอกข้อมูลรายงานการรับนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
11.
ศธ 04094.043/58 4 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   กรอกข้อมูลรายงานการรับนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
12.
ศธ 04094.043/58 4 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   กรอกข้อมูลรายงานการรับนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
13.
ศธ 04094.043/70 12 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   เชิญประชุมสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
14.
ศธ 04094.043/72 12 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการรับนักเรียน ชั้น ป.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
15.
ศธ 04094.043/73 12 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
16.
ศธ 04094.043/76 18 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเรียนต่อสายสามัญหรือสายอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
17.
ศธ 04094.043/76 18 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งเค้าโครงการวิจัย( ๓ บท) ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ระยะที่ ๓ นิเทศติดตามฯ  
18.
ศธ 04094.043/77 18 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งเค้าโครงการวิจัย( ๓ บท) ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ระยะที่ ๓ นิเทศติดตามฯ  
19.
ศธ 04094.043/77 18 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งวิจัยเพิ่มเติม เค้าโครง(3บท) --เลือกกลุ่มงาน--  
20.
ศธ 04094.043/83 26 มี.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุด 3 ดี นิเทศติดตามฯ  
21.
ศธ 04094.043/90 1 เม.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ นิเทศติดตามฯ  
22.
ศธ 04094.043/98 2 เม.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   กรอกข้อมูลรายงานผลการรับนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
23.
ศธ 04094.043/99 2 เม.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการรับนักเรียน ชั้น ม.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
24.
ศธ 04094.043/89 3 เม.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ นิเทศติดตามฯ  
25.
ศธ 04094.043/พิเศษ 8 เม.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งให้คุณสมจิตต์ ประมาณการติดตั้งไฟฟ้า ร.ร.วัดกระแชง 2 file นโยบายและแผน  
26.
ศธ 04094.043/พิเศษ 8 เม.ย. 2557 วัดกระแชง#จันทไพโรจน์วิทยา#   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งให้คุณสมจิตต์ ประมาณการติดตั้งไฟฟ้า ร.ร.วัดกระแชง 1 file นโยบายและแผน  
27.
ศธ 04094.043/พิเศษ 8 เม.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งให้คุณสมจิตต์ รายละเอียดแนบ การติดตั้งไฟฟ้า ร.ร.วัดกระแชง นโยบายและแผน  
28.
ศธ 04094.043/112 6 พ.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนที่ได้รับอุทกภัย นโยบายและแผน  
29.
ศธ 04094.043/112 (1) 6 พ.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนที่ได้รับอุทกภัย file ประมาณการ และคำสั่ง นโยบายและแผน  
30.
ศธ 04094.043/112 (1) 6 พ.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนที่ได้รับอุทกภัย file ประมาณการ และคำสั่ง นโยบายและแผน  
31.
ศธ 04094.043/112 เพิ่มเติม 7 พ.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนที่ได้รับอุทกภัย ร.ร.วัดกระแชง( เอกสารเพิ่มเติมให้คุณสมจิต ) นโยบายและแผน  
32.
ศธ 04094.043/พิเศษ 7 พ.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดสรรงบประมาณอุทกภัย ร.ร.วัดกระแชง( บันทึกข้อความส่งให้คุณสมจิต ) นโยบายและแผน  
33.
ศธ 04094.043/129 19 พ.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจความต้องการรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและรายการชุดฝึกทักษะนักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นโยบายและแผน  
34.
ศธ 04094.043/116 19 พ.ค. 2557 วัดกระแชง#จันทไพโรจน์วิทยา#   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ (ตอนต้น ตอนกลางและตอนปลาย) นิเทศติดตามฯ  
35.
ศธ 04094.043/130 23 พ.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การสำรวจจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
36.
ศธ 04094.043/136 23 พ.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
37.
ศธ 04094.043/137 23 พ.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การสำรวจสถานศึกษาที่ดูแลช่วยเหลือเด็กในภาวะยากลำบาก ก้าวพลาด และเด็กด้อยโอกาส ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
38.
ศธ 04094.043/139 28 พ.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งความประสงค์ขอ ครูวิชาเอกดนตรีไทย บริหารงานบุคคล  
39.
ศธ 04094.043/143 30 พ.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวประเมินแบบPISA นิเทศติดตามฯ  
40.
ศธ 04094.043/144 30 พ.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผู้จัดการคุรุสภา   การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557 (หลักสูตร 5 วัน) --ไม่กำหนด--  
41.
ศธ 04094.043/151 5 มิ.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ารประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ สาระเศรษฐศาสตร์ นิเทศติดตามฯ  
42.
ศธ 04094.043/152 5 มิ.ย. 2557 วัดกระแชง#จันทไพโรจน์วิทยา#   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินโครงการตรวจคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตาระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
43.
ศธ 04094.064/พิเศษ 19 มิ.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการตรวจวัดสายนักเรียน รร.วัดกระแชง ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
44.
ศธ 04094.043/167 19 มิ.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   สรุปผลการตรวจวัดสายตา ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
45.
ศธ 04094.043/168 24 มิ.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งใบสมัคร โครงการ Read Thailand นิเทศติดตามฯ  
46.
ศธ 04094.043/172 25 มิ.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : การเรียนรู้ภาษาโดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) นิเทศติดตามฯ  
47.
ศธ 04094.043/189 2 ก.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา บริหารงานบุคคล  
48.
ศธ 04094.043/192 7 ก.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานตัวชี้วัด 2.2.3 นิเทศติดตามฯ  
49.
ศธ 04094.043/193 7 ก.ค. 2557 วัดกระแชง#จันทไพโรจน์วิทยา#   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ นิเทศติดตามฯ  
50.
ศธ 04094.043/191 7 ก.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 นโยบายและแผน  
51.
ศธ 04094.043/191 7 ก.ค. 2557 วัดกระแชง#จันทไพโรจน์วิทยา#   ผ.อ.สพป.อย.2   เพิ่ม file แนบการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 นโยบายและแผน  
52.
ศธ 04094.043/197 9 ก.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้ง รายชื่อครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อเข้ารับการอบรมด้านบูรณาการ ใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบ แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน นิเทศติดตามฯ  
53.
ศธ 04094.043/196 9 ก.ค. 2557 วัดกระแชง#จันทไพโรจน์วิทยา#   ผ.อ.สพป.อย.2   การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย นิเทศติดตามฯ  
54.
ศธ 04094.043/198 10 ก.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
55.
ศธ 04094.043/201 20 ก.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗(จำนวน ๘๕ ร.ร.) นิเทศติดตามฯ  
56.
ศธ 04094.043/205 21 ก.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) นิเทศติดตามฯ  
57.
ศธ 04094.043/210 24 ก.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจค่าสาธารณูปฏภครายการค่าไฟฟ้า นโยบายและแผน  
58.
ศธ 04094.043/210 24 ก.ค. 2557 วัดกระแชง#จันทไพโรจน์วิทยา#   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจค่าสาธารณูปฏภครายการค่าไฟฟ้า นโยบายและแผน  
59.
ศธ 04094.043/207 30 ก.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็บเล็ต ) นโยบายและแผน  
60.
ศธ 04094.043/210 30 ก.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจค่าสาธารณูปฏภครายการค่าไฟฟ้า นโยบายและแผน  
61.
ศธ 04094.043/216 31 ก.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการอบรมครูแกนนำพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
62.
ศธ 04094.043/217 31 ก.ค. 2557 วัดกระแชง#จันทไพโรจน์วิทยา#   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งรายชื่อการอบรมปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน นิเทศติดตามฯ  
63.
ศธ 04094.043/225 6 ส.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 นิเทศติดตามฯ  
64.
ศธ 04094.043/230 8 ส.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานตัวชี้วัด 3(2) บริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
65.
ศธ 04094.043/232 8 ส.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2558 นโยบายและแผน  
66.
ศธ 04094.043/240 15 ส.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC E-office) ระบบงานสารบรรณ ระบบงานครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ  
67.
ศธ 04094.043/244 24 ส.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา นิเทศติดตามฯ  
68.
ศธ 04094.043/248 29 ส.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557) บริหารงานบุคคล  
69.
ศธ 04094.043/252 2 ก.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
70.
ศธ 04094.043/252 2 ก.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
71.
ศธ 04094.043/252 2 ก.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน (แก้ไข) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
72.
ศธ 04094.043/252 2 ก.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน (แก้ไข) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
73.
ศธ 04094.043/252 2 ก.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน (แก้ไขไฟล์แนบ) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
74.
ศธ 04094.043/251 2 ก.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการดำเนินการโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล นิเทศติดตามฯ  
75.
ศธ 04094.043/255 2 ก.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายชื่อเข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล บริหารงานบุคคล  
76.
ศธ 04094.043/256 2 ก.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายชื่อ เข้ารับการอบรม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
77.
ศธ 04094.043/256 2 ก.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งรายชื่อ เข้ารับการอบรม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
78.
ศธ 04094.043/265 5 ก.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินการประเมินตนเองด้านการจัดการคุณภาพอาหารและโภชนาการของโรงเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
79.
ศธ 04094.043/265 7 ก.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินการประเมินตนเองด้านการจัดการคุณภาพอาหารและโภชนาการของโรงเรียน(เพิ่มเติม ส่วนที่ ๒) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
80.
ศธ 04094.043/276 17 ก.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ารดำเนินการขยายผลโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
81.
ศธ 04094.043/277 18 ก.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เชิญเข้าร่วมนิทรรศการในงาน “การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน” นำเสนอนิทรรศการและผลงานวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ บริหารงานบุคคล  
82.
ศธ 04094.043/281 22 ก.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม นิเทศติดตามฯ  
83.
ศธ 04094.043/289 29 ก.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อก้าวไปสู่เมืองอาเซียน นิเทศติดตามฯ  
84.
ศธ 04094.043/232 3 ต.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งเอกสารให้คุณสมจิตร์ (การจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2558) นโยบายและแผน  
85.
ศธ 04094.043/297 8 ต.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปี 2557 นโยบายและแผน  
86.
ศธ 04094.043/278 9 ต.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความร่วมมือตรวจสอบและกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
87.
ศธ 04094.043/298 10 ต.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   การยืนยันเพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส นิเทศติดตามฯ  
88.
ศธ 04094.043/299 10 ต.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งการลาออกและระงับการจ่ายเงินเดือน บริหารงานบุคคล  
89.
ศธ 04094.043/302 22 ต.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจค่าสาธารณูปฏภครายการค่าไฟฟ้า นโยบายและแผน  
90.
ศธ 04094.043/303 1 พ.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูล อำนวยการ  
91.
ศธ 04094.043/317 12 พ.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผู้จัดการคุรุสภา   ติดตามข้อมูลส่วนบุคคล สมาชิก ช.พ.ค และ ช.พ.ส --ไม่กำหนด--  
92.
ศธ 04094.043/318 14 พ.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอส่งผลสำรวจข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่องและสภาพปัญหานักเรียน นิเทศติดตามฯ  
93.
ศธ 04094.043/321 14 พ.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   แผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา 2558-2559 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
94.
ศธ 04094.043/237 20 พ.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา นิเทศติดตามฯ  
95.
ศธ 04094.043/333 24 พ.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   เชิญเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
96.
ศธ 04094.043/336 26 พ.ย. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งรายชื่อนักเรียนเป่าขลุ่ย นิเทศติดตามฯ  
97.
ศธ 04094.043/350 11 ธ.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม นโยบายและแผน  
98.
ศธ 04094.043/352 14 ธ.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอข้อมูลครูผู้สอนระดับปฐมวัย ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาวิชาปฐมวัย บริหารงานบุคคล  
99.
ศธ 04094.043/353 15 ธ.ค. 2557 วัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบกรอกข้อมูลการทำสมุดบันทึก สพป.อย. ๒ ปี ๒๕๕๘ นิเทศติดตามฯ  
ทั้งหมด 99 รายการ.