สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 9 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเธงเธฑเธ”เธขเธก::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.133/3 13 ม.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู – อาจารย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
2.
ศธ 04094.133/3 13 ม.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู – อาจารย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (แก้ไข) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
3.
ศธ 04094.133/4 13 ม.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2558 อำนวยการ  
4.
ศธ 04094.133/10 9 ก.พ. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2558 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
5.
ศธ 04094.133/17 20 ก.พ. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   สั่งจองเสื้อตราสัญลักษณ์ อำนวยการ  
6.
ศธ 04094.133/21 27 ก.พ. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา บริหารงานบุคคล  
7.
ศธ 04094.133/พิเศษ 9 มี.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจความขาดแคลนและต้องการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน นโยบายและแผน  
8.
ศธ 04094.133/26 9 มี.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การสอบวัดความสามารถในการอ่านเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นิเทศติดตามฯ  
9.
ศธ 04094.133/27 10 มี.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   สั่งจองแบบประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบปพ.) ปีการศึกษา 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นิเทศติดตามฯ  
10.
ศธ 04094.133/29 13 มี.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายยุวบรรณารักษ์ นิเทศติดตามฯ  
11.
ศธ 04094.133/30 13 มี.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 บริหารงานบุคคล  
12.
ศธ 04094.133/33 16 มี.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การประชุมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักเรียนเสริมสร้างความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชาติไทย นิเทศติดตามฯ  
13.
ศธ 04094.133/34 17 มี.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดงานปั่นจักรยานการกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บริหารงานบุคคล  
14.
ศธ 04094.133/36 26 มี.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองและวินิจฉัยเด็กพิเศษและการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล นิเทศติดตามฯ  
15.
ศธ 04094.133/37 26 มี.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการจัดกิจกรรม/โครงการของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 นิเทศติดตามฯ  
16.
ศธ 04094.133/38 2 เม.ย. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   กิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
17.
ศธ 04094.133/42 27 เม.ย. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยภาค ๑ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
18.
ศธ 04094.133/45 11 พ.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบรายงานการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน นโยบายและแผน  
19.
ศธ 04094.133/48 19 พ.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
20.
ศธ 04094.133/51 25 พ.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการจำหน่ายนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
21.
ศธ 04094.133/51 25 พ.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการจำหน่ายนักเรียน (ส่งใหม่) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
22.
ศธ 04094.133/53 5 มิ.ย. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมเรียนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นโยบายและแผน  
23.
ศธ 04094.133/พิเศษ 5 มิ.ย. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งครุภัณฑ์ก่อนประถม ร.ร.วัดยม อ.บางปะอิน นโยบายและแผน  
24.
ศธ 04094.133/54 8 มิ.ย. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2558 นิเทศติดตามฯ  
25.
ศธ 04094.133/55 9 มิ.ย. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งรายชื่อครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง(BBL) นิเทศติดตามฯ  
26.
ศธ 04094.133/57 10 มิ.ย. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจรายชื่อประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการที่เกิด ปี พ.ศ. 2551 ที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2558 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
27.
ศธ 04094.133/58 10 มิ.ย. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) บริหารงานบุคคล  
28.
ศธ 04094.133/60 19 มิ.ย. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานสภาพการใช้สารเสพติด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
29.
ศธ 04094.133/67 6 ก.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า นโยบายและแผน  
30.
ศธ 04094.133/68 6 ก.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) และจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2558 นิเทศติดตามฯ  
31.
ศธ 04094.133/68 6 ก.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) และจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2558 (เพิ่มรูปภาพ) นิเทศติดตามฯ  
ทั้งหมด 31 รายการ.