สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 207 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเธงเธฑเธ”เธขเธก::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.133/3 13 ม.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู – อาจารย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
2.
ศธ 04094.133/3 13 ม.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู – อาจารย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (แก้ไข) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
3.
ศธ 04094.133/4 13 ม.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2558 อำนวยการ  
4.
ศธ 04094.133/10 9 ก.พ. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   สรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2558 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
5.
ศธ 04094.133/17 20 ก.พ. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   สั่งจองเสื้อตราสัญลักษณ์ อำนวยการ  
6.
ศธ 04094.133/21 27 ก.พ. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา บริหารงานบุคคล  
7.
ศธ 04094.133/พิเศษ 9 มี.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจความขาดแคลนและต้องการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน นโยบายและแผน  
8.
ศธ 04094.133/26 9 มี.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การสอบวัดความสามารถในการอ่านเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นิเทศติดตามฯ  
9.
ศธ 04094.133/27 10 มี.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   สั่งจองแบบประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบปพ.) ปีการศึกษา 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นิเทศติดตามฯ  
10.
ศธ 04094.133/29 13 มี.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายยุวบรรณารักษ์ นิเทศติดตามฯ  
11.
ศธ 04094.133/30 13 มี.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 บริหารงานบุคคล  
12.
ศธ 04094.133/33 16 มี.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การประชุมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักเรียนเสริมสร้างความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชาติไทย นิเทศติดตามฯ  
13.
ศธ 04094.133/34 17 มี.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดงานปั่นจักรยานการกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บริหารงานบุคคล  
14.
ศธ 04094.133/36 26 มี.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองและวินิจฉัยเด็กพิเศษและการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล นิเทศติดตามฯ  
15.
ศธ 04094.133/37 26 มี.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการจัดกิจกรรม/โครงการของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 นิเทศติดตามฯ  
16.
ศธ 04094.133/38 2 เม.ย. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   กิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
17.
ศธ 04094.133/42 27 เม.ย. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยภาค ๑ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
18.
ศธ 04094.133/45 11 พ.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบรายงานการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน นโยบายและแผน  
19.
ศธ 04094.133/48 19 พ.ค. 2558 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ทั้งหมด 19 รายการ.