สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 35 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเธงเธฑเธ”เธขเธก::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.133/3 10 ม.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบสอบถามผู้บริหารโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพโดยเครือข่าย (Professional learning Community) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน นิเทศติดตามฯ  
2.
ศธ 04094.133/06 31 ม.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจการสั่งจองแบบประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบปพ.) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นิเทศติดตามฯ  
3.
ศธ 04094.133/12 11 ก.พ. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ นิเทศติดตามฯ  
4.
ศธ 04094.133/12 11 ก.พ. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ(แก้ไข) นิเทศติดตามฯ  
5.
ศธ 04094.133/13 17 ก.พ. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
6.
ศธ 04094.133/20 3 มี.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา บริหารงานบุคคล  
7.
ศธ 04094.133/23 10 มี.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
8.
ศธ 04094.133/24 10 มี.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุมการแสดงมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทยรวมใจถวายพ่อหลวง ครั้งที่ นิเทศติดตามฯ  
9.
ศธ 04094.133/33 31 มี.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ นิเทศติดตามฯ  
10.
ศธ 04094.133/58 2 เม.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งโครงการขอรับงบประมาณเด็กพิเศษ (ศน.ชนิดา) นิเทศติดตามฯ  
11.
ศธ 04094.133/58 2 เม.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งโครงการขอรับงบประมาณเด็กพิเศษ (ศน.ชนิดา) นิเทศติดตามฯ  
12.
ศธ 04094.133/35 2 เม.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบกรอกจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดยม ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
13.
ศธ 04094.133/37 6 เม.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก นิเทศติดตามฯ  
ทั้งหมด 13 รายการ.