สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 48 คน  
:: ประวัติการส่งหนังสือของเธงเธฑเธ”เธขเธก::
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
หมายเหตุ
1.
ศธ 04094.133/3 10 ม.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบสอบถามผู้บริหารโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพโดยเครือข่าย (Professional learning Community) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน นิเทศติดตามฯ  
2.
ศธ 04094.133/06 31 ม.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจการสั่งจองแบบประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบปพ.) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นิเทศติดตามฯ  
3.
ศธ 04094.133/12 11 ก.พ. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ นิเทศติดตามฯ  
4.
ศธ 04094.133/12 11 ก.พ. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ(แก้ไข) นิเทศติดตามฯ  
5.
ศธ 04094.133/13 17 ก.พ. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
6.
ศธ 04094.133/20 3 มี.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา บริหารงานบุคคล  
7.
ศธ 04094.133/23 10 มี.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
8.
ศธ 04094.133/24 10 มี.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุมการแสดงมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทยรวมใจถวายพ่อหลวง ครั้งที่ นิเทศติดตามฯ  
9.
ศธ 04094.133/33 31 มี.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ นิเทศติดตามฯ  
10.
ศธ 04094.133/58 2 เม.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งโครงการขอรับงบประมาณเด็กพิเศษ (ศน.ชนิดา) นิเทศติดตามฯ  
11.
ศธ 04094.133/58 2 เม.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งโครงการขอรับงบประมาณเด็กพิเศษ (ศน.ชนิดา) นิเทศติดตามฯ  
12.
ศธ 04094.133/35 2 เม.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งแบบกรอกจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดยม ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
13.
ศธ 04094.133/37 6 เม.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก นิเทศติดตามฯ  
14.
ศธ 04094.133/40 8 พ.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ประมาณการอุทกภัย ปี 2557 โรงเรียนวัดยม นโยบายและแผน  
15.
ศธ 04094.133/46 19 พ.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 (ตอนต้น ตอนกลางและตอนปลาย) นิเทศติดตามฯ  
16.
ศธ 04094.133/47 19 พ.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจความต้องการรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและรายการชุดฝึกทักษะนักเรียน ปีงบประมาณ 2557 นโยบายและแผน  
17.
ศธ 04094.133/47 19 พ.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจความต้องการรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและรายการชุดฝึกทักษะนักเรียน ปีงบประมาณ 2557(แก้ไข) นโยบายและแผน  
18.
ศธ 04094.133/49 20 พ.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การสำรวจจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นิเทศติดตามฯ  
19.
ศธ 04094.133/49 20 พ.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การสำรวจจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(แก้ไข) นิเทศติดตามฯ  
20.
ศธ 04094.133/50 26 พ.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล นิเทศติดตามฯ  
21.
ศธ 04094.133/51 26 พ.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557 นโยบายและแผน  
22.
ศธ 04094.133/57 3 มิ.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2557 นิเทศติดตามฯ  
23.
ศธ 04094.133/61 6 มิ.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นิเทศติดตามฯ  
24.
ศธ 04094.133/62 10 มิ.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการสำรวจความต้องการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน นิเทศติดตามฯ  
25.
ศธ 04094.133/65 11 มิ.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ) บริหารงานบุคคล  
26.
ศธ 04094.133/66 13 มิ.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาพของนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
27.
ศธ 04094.133/69 20 มิ.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลเด็กปฐมวัย อำนวยการ  
28.
ศธ 04094.133/71 23 มิ.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 นโยบายและแผน  
29.
ศธ 04094.133/76 30 มิ.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งประมาณการรายการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ป1ข ดัดแปลง 9 ห้องเรียน นโยบายและแผน  
30.
ศธ 04094.133/79 7 ก.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา บริหารงานบุคคล  
31.
ศธ 04094.133/80 7 ก.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 2.2.3 นิเทศติดตามฯ  
32.
ศธ 04094.133/81 15 ก.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย นิเทศติดตามฯ  
33.
ศธ 04094.133/82 15 ก.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การสำรวจข้อมูลตามแบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
34.
ศธ 04094.133/82 15 ก.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การสำรวจข้อมูลตามแบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 (แก้ไข ป.6) ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
35.
ศธ 04094.133/85 23 ก.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นิเทศติดตามฯ  
36.
ศธ 04094.133/88 25 ก.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) นโยบายและแผน  
37.
ศธ 04094.133/90 26 ก.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า นโยบายและแผน  
38.
ศธ 04094.133/92 28 ก.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   โครงการอบรมครูแกนนำพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
39.
ศธ 04094.133/90 29 ก.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   แบบรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ส่งแบบรายงานการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2556,2557 โรงเรียนวัดยม นโยบายและแผน  
40.
ศธ 04094.133/94 1 ส.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งรายชื่อการอบรมปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน นิเทศติดตามฯ  
41.
ศธ 04094.133/95 1 ส.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งนักเรียนเป็นโรคมือ เท้า ปาก ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
42.
ศธ 04094.133/101 15 ส.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2558 นโยบายและแผน  
43.
ศธ 04094.133/101 15 ส.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2558 (ส่งใหม่ ) นโยบายและแผน  
44.
ศธ 04094.133/104 21 ส.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ บริหารงานบุคคล  
45.
ศธ 04094.133/111 29 ส.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการดำเนินการโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล นิเทศติดตามฯ  
46.
ศธ 04094.133/111 29 ส.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   รายงานการดำเนินการโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล (แก้ไข) นิเทศติดตามฯ  
47.
ศธ 04094.133/112 30 ส.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา บริหารงานบุคคล  
48.
ศธ 04094.133/114 5 ก.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน “สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
49.
ศธ 04094.133/115 9 ก.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินการขยายผลโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
50.
ศธ 04094.133/119 16 ก.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การดำเนินการประเมินตนเองด้านการจัดการคุณภาพอาหารและโภชนาการของโรงเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
51.
ศธ 04094.133/พิเศษ 23 ก.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 นิเทศติดตามฯ  
52.
ศธ 04094.133/122 23 ก.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ตรวจสอบจำนวนนักเรียนและกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นิเทศติดตามฯ  
53.
ศธ 04094.133/123 23 ก.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อก้าวไปสู่พลเมืองอาเซียน นิเทศติดตามฯ  
54.
ศธ 04094.133/128 7 ต.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   แจ้งจัดสรร รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นโยบายและแผน  
55.
ศธ 04094.133/129 7 ต.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปี 2557 นโยบายและแผน  
56.
ศธ 04094.133/129 7 ต.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปี 2557 (ส่งใหม่) นโยบายและแผน  
57.
ศธ 04094.133/131 21 ต.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาเพิ่มเติม นโยบายและแผน  
58.
ศธ 04094.133/131 21 ต.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ขอข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาเพิ่มเติม(ฉบับแก้ไข) นโยบายและแผน  
59.
ศธ 04094.133/135 11 พ.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   สำรวจข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง และสภาพปัญหาของนักเรียน นิเทศติดตามฯ  
60.
ศธ 04094.133/136 17 พ.ย. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   แผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา 2558 – 2559 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
61.
ศธ 04094.133/140 12 ธ.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ข้อมูลครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสถานศึกษา ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาวิชาปฐมวัย บริหารงานบุคคล  
62.
ศธ 04094.พิเศษ 15 ธ.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ส่งประกาศโรงเรียนวัดยม อำนวยการ  
63.
ศธ 04094.133/141 15 ธ.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   การจัดทำสมุดบันทึก สพป.อย.2 นิเทศติดตามฯ  
64.
ศธ 04094.พิเศษ 16 ธ.ค. 2557 วัดยม   ผ.อ.สพป.อย.2   ประกาศสอบราคารจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ข โรงเรียนวัดยม --ไม่กำหนด--  
ทั้งหมด 64 รายการ.