สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 76 คน  
:: ทะเบียนหนังสือจากถึงโรงเรียน ปี ::
ที่
เลขที่หนังสือ
ระดับ
ถึงโรงเรียน
เรื่อง
จาก
วัน-เวลา
3098.
ศธ 04094/--
ปกติ
บางโรงเรียนsar บันไดช้าง  
วัดบันไดช้าง
25/04/2014-16:52 
3097.
ศธ 04094/พิเศษ
ปกติ
บางโรงเรียนขอความอนุเคราะห์กรอกอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  (1
สพท.อย2
25/04/2014-15:43 
3096.
ศธ 04094/1138
ปกติ
บางโรงเรียนขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมปรับปรุงและจัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการวิจัย  (1
สพท.อย2
25/04/2014-15:34 
3095.
ศธ 04094/1335
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนการอบรมปฏิบัติการพัฒนาจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
สพท.อย2
25/04/2014-14:05 
3094.
-
ด่วน
บางโรงเรียนบัญชี  (1
ชุมชนวัดกำแพง
25/04/2014-07:44 
3093.
ศธ 04094.021/70
ปกติ
บางโรงเรียนของบประมาณจาก อบจ.  
บ้านแถววิทยาคาร
24/04/2014-21:06 
3092.
ศธ 04094/--
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนงานครูนุช  
วัดบันไดช้าง
24/04/2014-17:32 
3091.
ศธ 04094/1328
ปกติ
ทุกโรงเรียนขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนโครงงานคณิตศาสตร์”  
สพท.อย2
24/04/2014-16:34 
3090.
ศธ 04094/1327
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนแจ้งจัดสรรงบประมาณการประชุมสัมมนาติดตามความก้าวหน้าวิทยากรแกนนำโครงการเร่งรัดคุณภาพ  
สพท.อย2
24/04/2014-16:27 
3089.
ศธ 04094/
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรและสาธิตการสอนแบบ Communicative Languages Teaching  
สพท.อย2
24/04/2014-16:23 
3088.
ศธ 04094/1322
ปกติ
บางโรงเรียนการจัดสรรค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมระบบไฟฟ้า ประปา ป่ี 57  (1
สพท.อย2
24/04/2014-16:10 
3087.
-
ด่วนที่สุด
ทุกโรงเรียนแจ้งรายชื่อครูที่สมัครเข้ารับการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์(ล่าสุด)  (1
สพท.อย2
24/04/2014-15:38 
3086.
-
ด่วน
บางโรงเรียนบัญชีงานนิทรรศการ  (1
ชุมชนวัดกำแพง
24/04/2014-15:37 
3085.
ศธ 04094/1315
ปกติ
โรงเรียนรัฐบาลแจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑(ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย)  
สพท.อย2
24/04/2014-15:33 
3084.
ศธ 04094/1284
ปกติ
โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนที่สมัคร(วัดราษฎร์บำรุง วัดเทพมงคล วัดเชิงเลน วิทยานนท์)การพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความแบบพหุระดับ  
สพท.อย2
24/04/2014-15:30 

หน้า:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 
ทั้งหมด 3098 รายการ.