สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
  
  
online 23 คน  
:: ทะเบียนหนังสือจากถึงโรงเรียน ปี ::
ที่
เลขที่หนังสือ
ระดับ
ถึงโรงเรียน
เรื่อง
จาก
วัน-เวลา
4733.
ศธ 04094/2037
ด่วนที่สุด
ทุกโรงเรียนการตรวจเยี่ยมประเมินการอ่านการเขียนนักเรียน ป.๑ ต่างโรงเรียนอำเภอเดียวกัน  (1
สพท.อย2
30/06/2015-20:57 
4732.
ศธ 04094/2073
ปกติ
บางโรงเรียนแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน  
สพท.อย2
30/06/2015-16:05 
4731.
ศธ 04094/
ด่วนมาก
บางโรงเรียนหักเงินกองทุน  (ถึงพี่วันดี)  
วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์)
30/06/2015-15:24 
4730.
ศธ 04094/2037
ด่วนที่สุด
ทุกโรงเรียนการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามนโยบายพลิกโฉมโรงเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออกเขียนได้ใน         ๑ ปี  (1
สพท.อย2
30/06/2015-15:23 
4729.
ศธ 04094/2038
ด่วนที่สุด
ทุกโรงเรียนการเฝ้าระวังการใช้ยางรถยนต์ในการสร้างสนาม BBL เพื่อป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่จะเป็นโรคไข้เลือดออก  
สพท.อย2
30/06/2015-15:20 
4728.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนโครงการส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน  (1) (2
สพท.อย2
30/06/2015-15:13 
4727.
ศธ 04094/
ปกติ
บางโรงเรียนแต่งตัั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน  
สพท.อย2
30/06/2015-14:55 
4726.
ศธ 04094/
ด่วน
บางโรงเรียนจากรรวัดแจ้ง  
วัดแจ้ง
30/06/2015-14:41 
4725.
ศธ 04094.003/พิเศษ
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนส่งระเบียบวาระการประชุมกลุ่มโรงเรียนบางซ้าย ครั้งที่ 2 (16 มิ.ย.2558)  
คอตัน
30/06/2015-14:38 
4724.
ศธ 04094/112
ด่วน
บางโรงเรียนวัดแจ่ง  
วัดแจ้ง
30/06/2015-14:22 
4723.
ศธ 04094/สรุปสาระการประชุม(เพิ
ด่วนมาก
บางโรงเรียนส่งสรุปสาระการประชุม(เพิ่มเติม)  
วัดไทรโสภณ(ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
30/06/2015-13:49 
4722.
ศธ 04094/2068
ด่วนที่สุด
ทุกโรงเรียนรับสมัครโรงเรียนนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  (1) (2
สพท.อย2
30/06/2015-13:37 
4721.
ศธ 04094/พิเศษ
ด่วนที่สุด
บางโรงเรียนหมายกำหนดการ การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง BBL  
วัดคู้สลอด
30/06/2015-13:28 
4720.
ศธ 04094/2069
ปกติ
ทุกโรงเรียนกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2558  
สพท.อย2
30/06/2015-13:26 
4719.
ศธ 04094.181/พิเศษ
ด่วน
บางโรงเรียนทะเบียนคุมสินทรัพย์  
วัดอู่ตะเภา
30/06/2015-13:23 

หน้า:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 
ทั้งหมด 4733 รายการ.