www.ayutthaya2.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2


แบบฝึกคิดเลขเร็ว(ศน.พีระ  รัศมีสว่าง  สพท.อย2)
กระทรวงศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สกคศ
ผลตรวจอาจารย์3(ครูชำนาญการพิเศษ)
Webboardสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Webboardเกี่ยวกับSMIS
กรอกข้อมูลกรมทุกวันที่ 10 ของเดือน
e_officeสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2
ร.ร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สืบค้น | โทรทัศน์ | หนังสือพิมพ์ | กระทรวง | มหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏ |  ตำรวจ |
 
    สืบค้น
  google.com
  sansarn.com
  vivisimo.com
  yahoo.com
  altavista.com
  siamguru.com

 
    โทรทัศน์
  ช่อง3
  ช่อง5
  ช่อง7
  ช่อง9
  ช่อง11
  ITV
  UBC
  Nation

 
    หนังสือพิมพ์
  ผู้จัดการ
  เดลินิวส์
  คม ชัด ลึก
  ไทยรัฐ
  มติชน
  กรุงเทพธุรกิจ
  บ้านเมือง
  แนวหน้า
  ฐานเศรษฐกิจ
  ข่าวสด
  The Nation
  Bangkok Post
  Business Day

 
    กระทรวง
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม

 
    มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University
  มหาวิทยาลัยเกริก Kirk University
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsert University
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต Kasem Bundit University
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Ma University
  มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น Saint John's University
  มหาวิทยาลัยณิวัฒนา Nivadhana University
  มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Mahanakorn University of Technology
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of technology
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakijpundit University
  มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University
  มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University
  มหาวิทยาลัยพายัพ Payap University
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University
  มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University
  มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University
  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian University of Science and Technology
  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ Srinakharinwirot University
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม Sripatum University
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothaihammathirat Open University
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Hua Chiew Chalermprakiet University
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Ubon Ratchathani University
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ South-East Asia University
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี KMUTT
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thamnasat University
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Meajo University
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  มหาวิทยาลัยศิลปากร SilpakornUniversity
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  มหาวิทยาลัยสยาม Siam University
  ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ถนนรังสิต-นครนายก
  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร Sirindhorn International Institute of Technology
  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย Asian Institute of Technology
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration

 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 
    ตำรวจ
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  กองการสอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
  กองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล6
  กองตำรวจรถไฟ
  กองทะเบียนพลสำนักงานกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  กองบังคับการตำรวจดับเพลิง
  กองบังคับการตำรวจทางหลวง
  กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ(บก.สศก.)
  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
  กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
  กองปราบปราม
  กองสวัสดิการกรมตำรวจ
  ตำรวจเน็ต
  ตำรวจท่องเที่ยว
  ตำรวจนครบาล
  ศูนย์แจ้งข่าวสารของประชาชนโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  สถานีตำรวจนครบาลบางรัก
  สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก
  สถาบันนิติเวชวิทยา
  สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
  สำนักงานแผนงานและงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  สำนักงานแพทย์ใหญ่
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  องค์การตำรวจระหว่างประเทศ